Strategische documenten Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s

Veiligheidsagenda 2019-2022 (2019)

Volgend uit artikel 18 van de Politiewet 2012 stelt de minister, gehoord het College van procureurs-generaal en de regioburgemeesters, ten minste eenmaal in de 4 jaar de landelijke beleidsdoelstellingen vast ten aanzien van de taakuitvoering van de politie. Voor de periode 2019-2022 zijn deze vastgelegd in de Veiligheidsagenda. Het betreft hier ambities ten aanzien van ondermijning, mensenhandel, cybercriminaliteit, inclusief online seksueel kindermisbruik, en executie.

Halfjaarbericht politie juli 2019 (2019)

De Veiligheidsagenda is als bijlage bij deze brief aan de Kamer aangeboden. In dit halfjaarbericht worden ook de 4 strategische thema’s voor de politie geschetst.

Eindrapport Evaluatie Politiewet 2012 - Doorontwikkelen en verbeteren (2017)

Rapport van de Evaluatiecommissie Politiewet 2012 onder voorzitterschap van dhr W.J. Kuijken. De bevindingen uit de uitgevoerde deelonderzoeken zijn te vinden in deel 2 van het rapport. In deel 1 staan de conclusies die de commissie daaraan verbindt en welke aanbevelingen voor de toekomst zij geeft. Verschenen in november 2017.

Kabinetsreactie Evaluatie Politiewet (2018)

In deze brief van 15 juni 2018 reageert het kabinet op de aanbevelingen van de Commissie Kuijken, na onder andere een uitgebreide dialoog gevoerd te hebben met de hoofdrolspelers in het politiebestel.

Meerjarenbegroting-beheerplan 2020-2024 (2019)

De begroting en het beheerplan van de Nationale Politie zijn als bijlage gevoegd bij hoofdstuk VI (JenV) van de Rijkbegroting 2020.

Jaarverantwoording politie 2018 (2019)

Op 15 mei 2019 heeft de minister van Justitie en Veiligheid, mede namens de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de jaarverantwoording van de politie als bijlage bij het departementale jaarverslag van het ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) aangeboden aan de Tweede Kamer.

Periodiek Beeld Opsporing (2019)

Deelrapport: intelligence in de opsporing (2019)
Deelrapport: selectie en toewijzing in de opsporing (2019)

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft de kwaliteit van de opsporing bij de politie onderzocht. Het resultaat hiervan is beschreven in het periodiek beeld opsporing, dat in het vierde kwartaal van 2019 is verschenen. Het rapport bevat een overkoepelend beeld op de kwaliteit van de opsporing, waarin wordt geflecteerd op 2 eerdere deelrapporten, namelijk ‘Selectie en toewijzing’ en ‘Intelligence’, en op het eerder verschenen Jaarbeeld politieonderwijs 2018. Het rapport sluit af met een aantal aanbevelingen aan met name de politie. De 2 genoemde deelrapporten zijn eveneens bijgevoegd.

Beleidsreactie op het Periodiek Beeld (2019)

In het eerste hoofdstuk van het halfjaarbericht politie van december 2019 reageert de minister van Justitie en Veiligheid op de aanbevelingen van de Inspectie.

Kamerbrief IJenV (2020)