Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Samen tegen mensenhandel (2018)

Het programma ‘Samen tegen mensenhandel’ is een integrale aanpak van seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting.

Dadermonitor mensenhandel 2013-2017 (2019)

De Nationaal Rapporteur rapporteert over de aard en omvang van mensenhandel in Nederland. In mei 2019 verscheen de Dadermonitor mensenhandel.

Slachtoffermonitor mensenhandel 2014-2018 (2019)

De Nationaal Rapporteur rapporteert over de aard en omvang van mensenhandel in Nederland. In oktober 2018 verscheen de Slachtoffermonitor mensenhandel.

Voortgangsbrief Tweede Kamer programma Samen tegen mensenhandel (2019)
In het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte-III is afgesproken dat de aanpak van mensenhandel intensief en geïntegreerd opgepakt wordt. In november 2018 is daarom het programma Samen tegen mensenhandel (zie document hierboven) van start gegaan. In deze Voortgangsbrief wordt de balans opgemaakt: Waar staan we in de aanpak van mensenhandel? Wat gaat goed en wat kan en moet beter?

Kamerbrief over structurele financiering aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit (2020)

In deze Kamerbrief wordt ingegaan op de structurele financiering van het brede offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Kamerbrief over contouren breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Het huidige kabinet heeft de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit geïntensiveerd. Het is nu van belang om hierop door te pakken met een breed offensief en de georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen. Op landelijk niveau wordt ingezet op een combinatie van repressieve en preventieve maatregelen; oprollen, afpakken en voorkomen.

Contouren Offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Hierin worden de eerste contouren geschetst van het brede offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Geschilbeslechtingsdelta 2014 (2015)

In navolging van de vorige delta-onderzoeken is de doelstelling van dit onderzoek inzicht krijgen in de (potentieel) civiel- en bestuursrechtelijke problemen en conflicten die voorkomen onder de Nederlandse bevolking en de wegen die burgers bewandelen om die problemen op te lossen.

Samenvatting geschilbeslechtingsdelta 2014 (2015)

Het onderzoek geeft inzicht in bepaalde aspecten van die toegankelijkheid en kwaliteit van het rechtsbestel.

Vragenlijst behorend bij het onderzoek (2015)

Geschilbeslechtingsdelta 2014 Vragenlijst screening

CAHIER 2019-11 Geschillen in het MKB (2019)

Deze rapportage gaat in op conflicten van MKB-bedrijven tot tien werkzame personen.

Samenvatting CAHIER 2019-11 Geschillen in het MKB (2019)

Het onderzoek beschrijft conflicten vanuit het perspectief van MKB-bedrijven tot tien werkzame personen. Het onderzoek betreft dus alleen geschillen tussen ondernemers onderling dan wel tussen ondernemers enerzijds en anderzijds personeel, andere bedrijven, burgers of de overheid.

Kamerbrief TK Contouren herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand (2018)

Deze brief schetst de contouren van een nieuw stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze contouren vormen het kader waarbinnen het kabinet de opdracht tot herziening van het stelsel vormgeeft.

Beantwoording vragen schriftelijk overleg over herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand (2019)

Beantwoording op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer inzake de brief d.d. 9 november 2018.

Schriftelijke beantwoording van openstaande vragen AO rechtsbijstand (2019)

Schriftelijke beantwoording van openstaande vragen na de eerste termijn van het AO rechtsbijstand op 23 januari 2019.

Kamerbrief TK over voortgang Programma Rechtsbijstand (2019)

In deze brief wordt een toelichting gegeven op de voortgang van het programma.

Aanbiedingsbrief afschrift brief over richtinggevend perspectief herziening rechtsbijstand (2019)

Deze brief bevat beantwoording verzoek EK n.a.v. beantwoording vragen over richtinggevend perspectief herziening rechtsbijstand.

Bijlage aanbiedingsbrief afschrift brief over richtinggevend perspectief herziening rechtsbijstand (2019)

Minister Dekker reageert op het verzoek van de Eerste Kamer om nadere informatie over de redenen waarom 20% van de rechtszoekenden niet tevreden is over bijstand van een pro-Deo advocaat. De Kamer verzocht te onderzoeken of dit het gevolg kan zijn van de uitkomst van hun rechterlijke procedure.

Kamerbrief bij 2de voortgangsrapportage stelselherziening rechtsbijstand (2019)

In deze brief wordt beschreven welke stappen zijn gezet sinds de vorige voortgangsrapportage in juli 2019.

Kamerbrief over externe validatie doorrekening in verband met nieuw stelsel rechtsbijstand (2020)

Met deze brief wordt de externe validatie van aannames bij doorrekening van de contourenbrief aangeboden.

Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen gesubsidieerde rechtsbijstand en coronamaatregelen in het gevangeniswezen en de rechtspraak (2020)

Beantwoording van schriftelijke vragen naar aanleiding van VSO gesubsidieerde rechtsbijstand en corona gerelateerde maatregelen in het gevangeniswezen en de rechtspraak.

Beantwoording vragen over gesubsidieerde rechtsbijstand en coronamaatregelen in het gevangeniswezen en de rechtspraak

Minister Dekker reageert op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer. De vragen gingen over de gesubsidieerde rechtsbijstand en coronamaatregelen in het gevangeniswezen en de rechtspraak.

Visiebrief rechtspraak

Deze brief geeft weer welke fundamentele uitgangspunten op orde moeten zijn voor een sterke rechtspraak en gaat in op de vraag of het huidige stelsel voldoet. Daarnaast wordt uiteen gezet wat de belangrijkste opgaven zijn voor de rechtspraak en op welke wijze daar invulling aan gegeven gaat worden.

Visiebrief incasso (2019)

In deze brief worden de maatregelen die misstanden in de incassomarkt aanpakken gepresenteerd. De maatregelen dragen bij aan het voorkomen van problematische schulden bij kwetsbare burgers.

Visiebrief mediation (2020)

Met deze brief wordt de toezegging de TK te informeren over het vervolg van het wetgevingstraject inzake mediation gestand gedaan.

Veiligheidsmonitor 2019 (2020)

De Veiligheidsmonitor is een periodiek bevolkingsonderzoek naar leefbaarheid, veiligheid en slachtofferschap van criminaliteit, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bevat trends en ontwikkelingen, en uitsplitsingen naar politieregio’s en (middel-)grote gemeenten en naar persoonskenmerken.

City Deal Zicht op ondermijning

Het doel van deze City Deal is om bij te dragen aan de preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit.

City Deal Zicht op Ondermijning 1e fase

Deze rapportage beschrijft de resultaten van de 1e fase van de City Deal Zicht op Ondermijning. Binnen deze City Deal onderzoeken overheden welke kansen data bieden voor de aanpak van vastgoedfraude en drugscriminaliteit.

Factsheet strafrechtketen 2019 (2020)

Ieder jaar wordt de factsheet Strafrechtketenmonitor naar de Tweede Kamer gestuurd. In de factsheet worden de kwantitatieve prestaties van de strafrechtketen over het afgelopen jaar toegelicht.

Jaarlijkse brief over de prestaties strafrechtketen (2020)

Jaarlijks wordt de Kamer geïnformeerd over de prestaties van de strafrechtketen. Het gaat met name over de digitalisering van de strafrechtketen en doorlooptijden.

Kamerbrief over voortgang ambitietraject strafrechtketen

Brief aan TK betreffende de voortgang van het ambitietraject voor een toekomstgerichte en legitieme strafrechtpleging. Binnen dit ambitietraject richt het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) van de strafketen richt zich op drie geprioriteerde opgaven: de keteninformatievoorziening (digitalisering), doorlooptijden en multiproblematiek.

Kamerbrief reactie op doorlichting strafrechtketen (PwC) en motie Van Dam c.s.

EK Bijlage I PWC Doorlichting Strafrechtketen

EK Bijlage II PWC Doorlichting Strafrechtketen