Strategische documenten Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen

Meerjarenovereenkomst Forensische zorg 2018-2021 (2018)

Brief Tweede Kamer Meerjarenovereenkomst Forensische zorg 2018-2021 (2018)
Tussenrapportage Meerjarenovereenkomst Forensische zorg 2018-2021 (2019)

De forensische zorgsector heeft onder de MJO 2014-2017 groei doorgemaakt. De keerzijde hiervan is druk op de sector. Door onder andere ambulantisering heeft een verdichting van de patiëntenpopulatie met complexere problematiek plaatsgevonden in de klinieken. Daarnaast is sprake van krapte op de arbeidsmarkt en een toename in administratieve lasten. Ook waren de tarieven sinds 2013 niet herijkt. Diverse rapporten van AEF, de RSJ en de inspectie gaven weer dat door het samenkomen van deze ontwikkelingen de druk op de behandelteams onaanvaardbaar hoog is opgelopen en de veiligheid van personeel en patiënten in het geding is.

In juli 2018 is door JenV, GGZ NL, VGN, Federatie Opvang en de RIBW Alliantie (nu Valente) de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2018-2021 ondertekend. Hierin zijn afspraken gemaakt op het gebied van administratieve lasten, arbeidsmarkt, kosten en de kwaliteit en veiligheid van zorg. Daarnaast bevat de MJO enkele extra onderwerpen die niet direct aan de meest urgente thema’s raken, maar waarover het wel wenselijk is de komende periode nader afspraken te maken. Deze afspraken vormen een belangrijke stap om de kwaliteit en veiligheid van de forensische zorg weer op peil te brengen. Om uitvoering te geven aan de MJO is eind 2018 de Taskforce Forensische Zorg opgericht, onder voorzitterschap van Bas Eenhoorn. Er is een opleidingsprogramma in ontwikkeling, in maart 2020 is een arbeidsmarktaanpak gestart en op verschillende gebieden worden administratieve lasten teruggedrongen.

BMH zorg voor een veilige omgeving

Aanvulling op onderwerp ‘forensische zorg’.

Visie Recht doen Kansen bieden (2018)

Eerste Voortgangsbrief Visie Recht doen kansen bieden (2019)

Belangen van slachtoffers, de veiligheid van de samenleving en belangen van gedetineerden spelen een rol bij de tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen. Het evenwicht tussen deze belangen, dat te veel doorsloeg naar de belangen van de gedetineerde, wordt in deze visie hersteld. Een straf moet echt een straf zijn, en daarmee recht doen aan de slachtoffers en de samenleving. Daarnaast moeten recidiverisico’s in beeld zijn: de uitvoering van de straf moet erop gericht zijn herhaling in de toekomst te voorkomen. Niet pas aan het einde van de detentie, maar meteen vanaf dag 1 werken we aan een veilige terugkeer naar de samenleving. Een belangrijke pijler hierbij is de persoonsgerichte benadering van de gedetineerde en de inzet op gedragsverandering. Dit zijn de kernelementen van de visie.

BMH naar een inclusieve samenleving

Aanvulling op onderwerp ‘sanctiebeleid’.

Rapport Waterbedeffecttoets

Systeemanalyse multiproblematiek (Marvel Model)

Onder meer het WRR rapport “Weten is nog geen doen” laat zien dat de wijze waarop beleid gemaakt en getoetst moet worden aan een herziening toe is. Het genoemde rapport heeft geleid tot de invoering van een nieuwe toets bij de invoering van nieuwe wet- en regelgeving.

Een goede eerste stap maar er is meer nodig om onnodige en “penny wise en pound foolish” regelgeving te voorkomen. Zo zien we nog te vaak dat bezuinigingen op een terrein tot een significante stijging (al dan niet op langere termijn) van kosten leiden op andere terreinen. Het effect is (in zowel kosten als maatschappelijke baten) in deze gevallen negatief. Dit is ook tijdens het maken van de BMH ‘Naar een inclusieve samenleving’ een punt geweest waarvoor aandacht is gevraagd.

De “Waterbedeffectanalyse” (die andere inzichten biedt dan MKBA’s) beoogt op een systematische wijze inzichtelijk te maken hoe (financiële) effecten van een beleidswijzing binnen een veld van invloed is op andere beleidsterreinen. Dit moet bijdragen aan meer effectieve beleidsontwikkeling en wetgeving waar de burger en de rijkskas - ook op de langere termijn - beter van worden. Het resultaat (waar meerdere departementen een bijdrage aan leveren) is beschikbaar in het 3e kwartaal 2020.

Investeer meer in criminaliteitspreventie (2020)

Criminaliteitspreventie verdient een prominente plek binnen het veiligheidsbeleid. Om tal van redenen, bijvoorbeeld omdat een slachtoffer-, situatie- en dadergerichte aanpak breder werkt dan alleen een puur repressieve, dadergerichte aanpak. Uit onderzoek weten we inmiddels dat preventie werkt. Daarvoor bestaat genoeg overtuigend, empirisch bewijs. Dit artikel (dat op 9 maart 2020 in de Secondant is gepubliceerd) gaat in op de beleidstheorie van criminaliteitspreventie en de verschillende preventiemodellen.

Inzetten op criminaliteitspreventie: Voorstellen (2015)

De in dit document voorgestelde maatregelen en suggesties kunnen behulpzaam zijn bij het opstellen van afspraken en een pragmatische aanpak om te komen tot een efficiëntere inzet van mensen en middelen bij preventie van criminaliteit.

Rapport interventies voor vroegtijdige voorkoming van ernstige criminaliteit (2019)

Een inventariserend onderzoek naar interventies gericht op jonge nog niet strafbare kinderen met ernstig agressief en/of antisociaal gedrag met het oog op het voorkomen dat zij zich ontwikkelen tot plegers van High Impact Crimes.

Onderzoek naar de effectiviteit en programma-integriteit van ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ (2018)

‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ biedt jongeren van 12 tot 18 jaar uit het praktijkonderwijs of de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO een gestructureerde vrijetijdsbesteding. Hiermee wordt een veilige en positieve gestructureerde vrijetijdsbesteding geboden en wordt  de weg naar volwassenheid ondersteund. In maart 2019 is Alleen jij bepaalt erkend door het Nederlands Jeugd Instituut als effectieve justitiële interventie. Alleen jij bepaalt is in Nederland de enige effectieve preventieve gedragsinterventie die zich ten doel stelt om delinquent en/of overlastgevend gedrag te voorkomen.

Onderzoeksrapport Commissie Schadestelsel (verwacht: begin 2021)

Met een zekere regelmaat wordt gewezen op onevenwichtigheden en mogelijk onrechtvaardige uitkomsten van het huidige, in de tijd organisch gegroeide stelsel van schadevergoedingsregelingen. Dit maakt dat in 2020 een commissie zich zal buigen over de rol en verantwoordelijkheid van de overheid bij schadeverhaal door slachtoffers. Denk hierbij aan het faciliteren van schadeverhaal en solidariteit naar slachtoffers van misdrijven. Zij zullen een voorstel voor een rechtvaardig, evenwichtig, toekomstbestendig, uitvoerbaar, transparant en betaalbaar schadestelsel voor slachtoffers van strafbare feiten en daarbij de maatschappelijke dilemma’s bezien.

Kamerbrief Perspectief voor de Jeugd (2020)

De huidige jeugdbeschermingsketen is complex georganiseerd. Gezinnen en kinderen krijgen niet altijd tijdig en/of passende hulp. Het is daarom nodig om te komen tot een effectievere inrichting van de jeugdbescherming. Voor eind 2020 wordt hiertoe - in nauwe samenwerking met de betrokken organisaties - 1 toekomstscenario opgesteld inclusief organisatorische consequentie, fasering en tijdpad van de realisatie.

DJI infosheet vreemdelingenbewaring (2019)

DJI infosheet forensische zorg (2019)

DJI infosheet gevangeniswezen (2019)

DJI infosheet jeugdinrichtingen (2019)

DJI infographic tbs cijfers (2019)

DJI in getal 2013-2017 (2018)

DJI infographic ‘Dit is DJI’ (2019)

Inkopen bij DJI 2019 (2020)