Strategische documenten Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

DTN 51 (2019)

Het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) is een globale analyse van de nationale en internationale terroristische dreiging tegen Nederland, en Nederlandse belangen in het buitenland. Het DTN wordt 3 maal per jaar uitgegeven. Het huidige dreigingsniveau is 3 (aanzienlijk).

Cybersecuritybeeld Nederland (2019)

Het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) is een jaarlijkse publicatie van het Nationaal Cyber Security Centrum en bevat inzicht in ontwikkelingen, belangen, dreigingen en weerbaarheid op het gebied van cybersecurity. Het CSBN komt tot stand in samenwerking met publieke en private partijen, en bevat een feitelijke beschrijving op basis van inzicht en expertise vanuit overheidsdiensten, vitale sectoren en wetenschap.

Rapportage integrale aanpak terrorisme (2019)

De rapportage integrale aanpak terrorisme legt verantwoording af over de inzet in het kader van de integrale aanpak van terrorisme en extremisme sinds 2017 tot april 2019 en geeft een aantal van de bereikte mijlpalen weer, met een vooruitblik op de komende periode.

Kamerbrief Tegengaan statelijke dreigingen (2019)

Nederland hanteert een brede aanpak met een integrale benadering op het tegengaan van statelijke dreigingen. Daarbij wordt gekeken naar economische veiligheid, ongewenste buitenlandse inmenging en desinformatie en alle andere aspecten die hierbij een rol kunnen spelen. Deze aanpak en de gesignaleerde dreigingen en risico’s staan in de Kamerbrief.

Nationale Veiligheid Strategie (2019)

De kabinetsbrede Nationale Veiligheid Strategie maakt elke 3 jaar expliciet welke belangen we willen beschermen, wat die belangen bedreigt en hoe we Nederland daar integraal weerbaar(der) tegen kunnen maken. Hiermee voorkomen we maatschappelijke ontwrichting en beschermen we de democratische rechtsorde.

Kamerbrief Agenda Risico- en Crisisbeheersing 2018-2021 (2018)

De kabinetsbrede Agenda beschrijft de gezamenlijke inzet op risico- en crisisbeheersing. Doel is dat Nederland op alle niveaus - in een continu veranderende maatschappij en met oog voor de praktijk - toegerust is en blijft om risico’s en crises met elkaar te beheersen en (zo mogelijk) te voorkomen.