Advies over effect beweiding op totale ammoniakemissie melkveebedrijf

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet stuurt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een advies over het effect van beweiding en het emissiearm toedienen van mest op de totale ammoniakemissie van een gemiddeld melkveebedrijf. Verschillende melkveehouders hebben beweiding en emissiearm toedienen voorgesteld als alternatieven voor het verbod op de sleepvoetbemester.