Benoeming directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ir. J.M. (Johan) Osinga wordt directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september 2018.

Johan Osinga is sinds 2015 algemeen directeur/provinciesecretaris bij de provincie Overijssel. Daarvoor was hij bij de provincie directeur Strategie. Eerder vervulde hij diverse functies bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Zo was hij onder andere directeur bij de directie Visievorming, ontwerp en strategie en tevens projectdirecteur Nota Ruimte. 

Johan Osinga studeerde Cultuurtechniek aan de Landbouwuniversiteit Wageningen.

De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.