Vaste afstandsgrens van 25 kilometer voor alle emissiebronnen

Voor het berekenen van stikstofneerslag, nodig voor het aanvragen van een natuurvergunning, gaat een vaste afstandsgrens van 25 kilometer gelden. Voor woningbouw, landbouw en industrie/energie gelden nu geen afstandsgrenzen, terwijl voor infrastructurele projecten rekening wordt gehouden met de stikstofneerslag tot 5 kilometer van de weg. Een vaste afstandsgrens voor alle emissiebronnen leidt tot meer duidelijkheid en een gelijkwaardige behandeling van emissiebronnen bij de beoordeling van een vergunningaanvraag.

Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Meten & Berekenen Stikstof

Het adviescollege Meten en Berekenen Stikstof, onder leiding van Leen Hordijk, bracht vorig jaar twee adviezen uit om de berekening van de stikstofneerslag te verbeteren. Op basis van deze adviezen breidt het kabinet onder meer het aantal meetnetten uit.

Het adviescollege was ook kritisch op het gebruik van het rekenmodel, het programma dat de neerslag van stikstof voor de natuurtoets voor vergunningverlening berekent. Het adviescollege wees op de onbalans tussen het gewenste detailniveau van berekenen en de onzekerheid van het rekenmodel. Daarnaast waren de verschillende afstandsgrenzen voor de verschillende emissiebronnen volgens het adviescollege niet goed uitlegbaar. In het huidige model geldt dat voor wegverkeer  de neerslag van stikstof na 5 kilometer niet meer meetelt. Voor andere bronnen, zoals stallen en scheepvaart, gelden nu geen afstandsgrenzen.

Het kabinet kiest voor verbetering van het rekenmodel en een  gelijkwaardige behandeling van alle emissiebronnen: 25 kilometer wordt de maximale rekenafstand voor stikstofdepositie voor wie bijvoorbeeld een nieuwe stal wil bouwen of een weg- of woningproject wil realiseren. RIVM- en TNO-onderzoeken laten zien dat de keuze voor deze rekenafstand mogelijk en te verantwoorden is.

Stikstofneerslag op grote afstanden

Het kabinet heeft eerder in reactie op het adviescollege Stikstofproblematiek, onder leiding van Johan Remkes, aangegeven te onderzoeken hoe om te gaan met de berekende, zeer geringe stikstofneerslag op grote afstand van projecten. Het is voor initiatiefnemers die een natuurtoets voor een vergunning doen nu lastig om op grote afstanden maatregelen te nemen om zeer geringe stikstofdeposities te beperken.

Het besluit om uit te gaan van een afstandsgrens van 25 kilometer voor alle emissiebronnen, betekent dat een initiatiefnemer de stikstofneerslag die het project veroorzaakt binnen deze zone indien nodig moet beperken. Ecologisch onderzoek of beperkende stikstofmaatregelen buiten deze zone, veelal gaat het om geringe uitstoot op grote afstand, zijn dan niet langer nodig.  Voor het effect van projecten op de totale landelijke stikstofneerslag buiten de 25 kilometer komt  het kabinet binnenkort met extra (bron)maatregelen.

Aanpassing AERIUS Calculator eind 2021

Het rekeninstrument AERIUS Calculator, dat gebruikt wordt om de stikstofneerslag te berekenen, zal op onderdelen worden aangepast om ervoor te zorgen dat de stikstofneerslag van een bron tot maximaal 25 kilometer wordt berekend. Dit is naar verwachting eind 2021 of begin 2022 gereed.