Benoeming directeur-generaal Natuur en Visserij bij LNV

Drs. D.L.M. (Donné) Slangen wordt directeur-generaal Natuur en Visserij bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 januari 2023.

Donné Slangen is sinds december 2018 directeur Natuur bij het ministerie van LNV en sinds begin 2022 waarnemend directeur-generaal Natuur en Visserij. Daarvoor vervulde hij de functie van directeur Ruimte en Water bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Eerder was hij onder andere directeur Regionale bereikbaarheid en Veilig transport bij het toenmalige ministerie van IenM en directeur Beleidsprogramma versnelling besluitvorming infrastructuur bij de toenmalige ministeries van VenW en VROM.

Donné Slangen studeerde Economische geografie aan de Universiteit Utrecht.

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.