Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden

De Nederlandse land- en tuinbouw en visserij is wereldwijd toonaangevend. Tegelijkertijd staat Nederland voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van stikstofreductie, natuurherstel en klimaat. Het water vervuilt, de bodem raakt uitgeput en planten, vogels en insecten verdwijnen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden moeten we een omslag maken naar kringlooplandbouw.

Bij kringlooplandbouw komt zo min mogelijk afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk en worden grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen benut. 

Lees de visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden.

U vindt op Government.nl de visie van LNV in het Engels, Duits, Frans en Spaans

Samenvatting visie LNV - animatievideo