Visual: Doelen voor een toekomstbestendig landelijk gebied

Er zijn ruimtelijke consequenties waarbij water en bodem sturend zijn, met regionale stikstofreductiedoelstellingen en met landbouwperspectief. De doelen voor een toekomstbestendig landelijk gebied richten zich op natuur, water en klimaat. Bij natuur wordt gewerkt aan stikstofreductie, areaaluitbreiding, instandhoudingsdoelen natuurkwaliteit, hydrologische doelen en groenblauwe dooradering. Bij water wordt gewerkt aan schoon oppervlakte- en grondwater, een goede toestand van grondwaterlichamen en goede zoetwaterbeschikbaarheid. Bij klimaat wordt gewerkt aan reductie van de uitstoot van broeikasgassen en koolstofvastlegging.

Visual: Doelen voor een toekomstbestendig landelijk gebied (PDF | 1 pagina | 304 kB)