Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 mei 2022 tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege het intrekken van vogelgriepmaatregelen in de Gelderse Vallei en technische verbeteringen