Wob-verzoek indienen bij het ministerie van OCW

Via een Wob-verzoek vraagt u een ministerie overheidsinformatie openbaar te maken, die in documenten is vastgelegd. Bijvoorbeeld informatie over waarom en hoe een besluit is genomen. 

Eisen Wob-verzoek

Iedereen mag bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een Wob-verzoek indienen. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt de behandeling en het toetsingskader van deze verzoeken.

Een Wob-verzoek kent geen vormeisen. Wel moet uw verzoek voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. in het Wob-verzoek geeft u zo precies mogelijk aan waarover u informatie vraagt;
  2. het verzoek gaat over informatie die in documenten is vastgelegd;
  3. het verzoek gaat over informatie waar het ministerie over beschikt;
  4. de informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan of over de voorbereiding en uitvoering ervan.

Het ministerie kan een toelichting vragen, als niet duidelijk is of uw Wob-verzoek aan de voorwaarden voldoet. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de toelichting is ontvangen.

Openbaar voor iedereen

Informatie die met een Wob-besluit openbaar wordt gemaakt, is toegankelijk voor iedereen. U vindt alle Wob-besluiten (anoniem) elders op deze site. 

Wob-verzoeken bij OCW

Als het voor het ministerie niet duidelijk is of een Wob-verzoek aan de criteria voldoet, dan wordt de Wob-verzoeker om een toelichting gevraagd.

Als het voor het ministerie niet duidelijk is of een Wob-verzoek aan de criteria voldoet, dan wordt de Wob-verzoeker om een toelichting gevraagd.

Als het voor het ministerie niet duidelijk is of een Wob-verzoek aan de criteria voldoet, dan wordt de Wob-verzoeker om een toelichting gevraagd.

Als het voor het ministerie niet duidelijk is of een Wob-verzoek aan de criteria voldoet, dan wordt de Wob-verzoeker om een toelichting gevraagd.

Als het voor het ministerie niet duidelijk is of een Wob-verzoek aan de criteria voldoet, dan wordt de Wob-verzoeker om een toelichting gevraagd.

Geef een duidelijke omschrijving van uw verzoek en de documenten die u wenst.

Indien er te weinig ruimte is voor uw wobverzoek, kunt u een bijlage toevoegen.

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij vragen uw naam en contactgegevens.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Deze gegevens zijn nodig bij het behandelen van uw Wob-verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan op grond van de Archiefwet wettelijk is toegestaan. Wij verwijderen uw persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring

Wob-verzoek per post indienen

U kunt uw Wob-verzoek ook rechtstreeks per post richten aan het WJZ/Wob-team van het ministerie van OCW. De contactgegevens zijn:

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
t.a.v. WJZ/Wob-team
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag