Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018

Hoe gaat het met de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp? De Ministeries van OCW en VWS hebben, samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), een landelijk onderzoek laten doen naar de wijze waarop samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten de aansluiting vormgeven en ervaren. Het onderzoek maakt deel uit van de Evaluatie Passend Onderwijs (www.evaluatiepassendonderwijs.nl) onder regie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). De uitkomsten van dit onderzoek leest u in het eindrapport en de bijlagen.