Dag van de leerplicht: steeds beter grip op verzuim

Door goede registratie en opsporing van ongeoorloofd verzuim slagen leerplichtambtenaren en scholen er steeds vaker in om leerplichtige en kwalificatieplichtige leerlingen die ongeoorloofd afwezig zijn terug in de schoolbanken te krijgen. Schooljaar 2010  - 2011 werd zo in 53% van de gevallen van ongeoorloofd verzuim de betrokken leerling weer naar school geholpen.

Digitaal verzuimloket

Sinds augustus 2009 is het voor vo-scholen en mbo-instellingen wettelijk verplicht om het Digitaal Verzuimloket te gebruiken voor het melden van ongeoorloofd schoolverzuim van een leerling. Er is sprake van ongeoorloofd verzuim wanneer een leerling 16 uur of meer verzuimt in 4 weken (leerlingen tot 18 jaar) of een maand (leerlingen van 18-23 jaar). Scholen weten het Verzuimloket steeds beter te vinden. De afgelopen jaren is een verbetering in het meldsysteem doorgevoerd, waardoor het melden van verzuim voor scholen eenvoudiger is gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een toename van 8% van het aantal meldingen van verzuim voor schooljaar 2010-2011 ten opzichte van het schooljaar daarvoor. Verder kan de toegenomen aandacht voor het terugbrengen van voortijdig schoolverlaten ook van invloed zijn geweest op deze toename van het aantal meldingen.

Verzuimcijfers beter in beeld

Traditiegetrouw informeert Minister Van Bijsterveldt vandaag op de Dag van Leerplicht de Tweede Kamer per brief over de actuele verzuimcijfers. Van Bijsterveldt wil op de ingeslagen weg verder: ‘Ik verwacht komend jaar door een gezamenlijke inzet op verzuim en het verzuimbeleid in combinatie met een effectiever toezicht nog meer verbetering in het meldgedrag van scholen en instellingen te zien. De verzuimcijfers zullen daarmee nog beter in beeld komen. Een goed beeld van de verzuimcijfers is essentieel voor de bestrijding van schoolverzuim en het voorkomen van uitval.’

Voortijdig schoolverlaters

Het kabinet heeft de ambitie het schoolverzuim terug te dringen en in 2016 maximaal 25.000 voortijdig schoolverlaters te hebben. Deze doelstelling is alleen realistisch wanneer er blijvend aandacht is voor de aanpak van het schoolverzuim, zo concludeert minister Van Bijsterveldt in haar brief aan de Kamer.