Een lerarenopleiding die beter past bij zij-instromers

Een flexibele lerarenopleiding waar de zij-instromers en hun ervaring centraal staan, dat spreken de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging Nederlandse Universiteiten (VSNU) en minister Van Engelshoven (OCW) af in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Zo gaan lerarenopleidingen in het hbo en het wo meer kennis delen over het lesgeven aan volwassenen zodat zij-instromers onderwijs krijgen dat voor hen werkt. Zij-instromers krijgen zo een opleiding die rekening houdt met hun ervaring en die vrijstellingen geeft waar dat kan.

In de afgelopen jaren hebben hogescholen en universiteiten al hard gewerkt om lerarenopleidingen beter en aantrekkelijker te maken. Met dit bestuursakkoord kan de ingeslagen weg worden vervolgd. Dat leidt ertoe dat scholieren in ons land in de komende jaren meer en betere leraren krijgen.

Minister Van Engelshoven: “Er komen gelukkig steeds meer zij-instromers die als leraar aan de slag willen. Samen met de hogescholen en universiteiten zorgen we nu voor eenheid in de opleiding en zorgen we ervoor dat ze een traject krijgen dat op hen is toegespitst.”

Interesse in de lerarenopleiding

Zoals bekend is er een lerarentekort dat de komende jaren nog dreigt op te lopen. Gelukkig is de belangstelling voor de lerarenopleidingen flink toegenomen. De flexibiliseringsagenda maakt het mogelijk de opleidingen aantrekkelijker te maken en te houden. Het duurt echter nog een paar jaar voordat de eerstejaars van nu zelfstandig voor de klas staan. Gelukkig zijn er ook steeds meer volwassenen met werkervaring geïnteresseerd in een overstap naar een functie in het onderwijs. Deze groep moet uitgedaagd en begeleid worden. Flexibele opleidingen die beter aansluiten bij de zij-instromers is nodig om deze groep vast te houden.

Jan Bogerd namens de Vereniging Hogescholen: “Wij zien dit bestuursakkoord als een belangrijke doorbraak in de verdere flexibilisering van de lerarenopleidingen, waaraan we al lang werken. De hogescholen leiden samen 90 procent van de leraren op. In die rol zien we onszelf als belangrijke partner van de basisscholen, de scholen voor voortgezet onderwijs en de ROC’s. Wij willen de aanjager zijn van het oplossen van het lerarentekort door samen op te leiden en te professionaliseren. De flexibilisering die we nu afspreken is een belangrijk middel om aan die ambities uitvoering te geven. Dat we nu meer bewegingsruimte krijgen om leerroutes vast te stellen, past bovendien heel goed bij onze wens om vorm te geven aan Leven Lang Ontwikkelen. Daarmee zorgen we er samen voor dat mensen wendbaar blijven op de snel veranderende arbeidsmarkt.”

Maatwerk

Wil je leraar worden dan moet je goed ondersteund worden om een gepersonaliseerd opleidingstraject te kunnen volgen. Zo wordt er extra aandacht besteed aan de ervaring van de zij-instromer, wat kunnen hij of zij al en waarvoor kunnen vrijstellingen gegeven worden. Het is van belang om vanaf de oriëntatie en intake tot bij het daadwerkelijk starten op scholen de juiste begeleiding te bieden. Dat vergt extra inspanning van de opleidingen, maar ook van de scholen. Deze begeleiding moet leiden tot minder uitval van studenten en met name zij-instromers. Naast de begeleiding wordt er ook gekeken naar het aantrekken van nieuwe doelgroepen, bijvoorbeeld zij-instromers met een academische vooropleiding die in het primair onderwijs willen gaan werken.

Han van Krieken namens de VSNU: “De universiteiten zetten zich in om meer leraren op te leiden, om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het lerarentekort. De universitaire lerarenopleidingen hebben de afgelopen jaren met succes gewerkt aan het aantrekkelijker maken van de opleiding tot leraar. Dankzij dit bestuursakkoord kunnen we de leerlingen in Nederland nog meer en betere leraren geven. Dat doen we onder andere door onze lerarenopleiding beter te laten aansluiten bij de behoeften van academici die later in hun leven willen kiezen voor het mooie beroep van leraar.”

Brede samenwerking

Hogescholen en universiteiten gaan door dit nieuwe akkoord meer samenwerken en de ervaringen die verschillende opleidingen al hebben op het gebied van flexibel opleiden worden actief gedeeld. Opleidingen gaan samen aan de slag om lerarenopleiders te professionaliseren in zaken als didactiek en begeleiding voor volwassenen. De lerarenopleidingen willen daarnaast een aantrekkelijk aanbod neerzetten om leraren te blijven professionaliseren en begeleiden, niet alleen tijdens de opleiding maar ook als zij al aan het werk zijn. Ook wordt er meer samengewerkt met het primair- en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zodat de kennis in de opleiding ook past bij de praktijk waar leraren mee te maken krijgen.