27 miljoen euro voor maatschappelijke projecten mbo en arbeidsmarkt

Minister Dijkgraaf (Onderwijs) stelt dit jaar € 27 miljoen beschikbaar voor projecten die de aansluiting tussen mbo en de arbeidsmarkt versterken. Het gaat om middelen uit het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). In de eerste ronde is een bedrag van € 10 miljoen toegekend aan tien projecten die van belang zijn voor maatschappelijke opgaven rond onder meer klimaat, landbouw en zorg. Later dit jaar volgt een tweede aanvraagronde.

Minister Dijkgraaf: “Het is fijn om te zien dat veel mbo-scholen door het hele land aan de slag zijn met het verkleinen van het gat tussen het aangeboden onderwijs en wat nu nodig is op de arbeidsmarkt. De tekorten in sommige sectoren zijn zoals bekend op dit moment erg groot. Tegelijk hebben veel toegekende projecten een waardevolle, vooruitziende blik richting de toekomst, door aandacht voor onder andere robotisering, AI en andere innovaties binnen de opleidingen.”

Cruciale sectoren voor maatschappelijke opgaven

De meeste van de positief beoordeelde aanvragen richten zich op sectoren die cruciaal zijn voor grote maatschappelijke opgaven rond klimaat, landbouw en zorg.

Zo richt bijvoorbeeld het project ‘Daar brandt nog licht’ zich op de energietransitie in Noord-Brabant, met name voor techniek en bouw. Verschillende mbo-scholen als ROC van Tilburg, Summa College en ROC ter Aa werken hierin samen met het bedrijfsleven en hogescholen. Dit moet bijvoorbeeld leiden tot een MBO Innovatie- en Expertisecentrum Energietransitie en het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s voor opleidingen als Adviseur duurzame leefomgeving en Monteur elektrotechnische installaties.

Op de Zorgcampus in Nissewaard volgen studenten en zorgprofessionals praktijkgericht onderwijs en scholing in nauwe samenwerking met bedrijven en zorginstellingen uit de regio. Hierbij staan ontwikkelingen op het gebied van zorgonderwijs en zorginnovatie centraal. Het samenwerkingsverband bestaat uit de mbo-scholen Zadkine en Albeda, zorginstellingen en de gemeente Nissewaard.

Het initiatief ‘Agro Leeft’ is een samenwerking tussen het groene beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in de regio Greenport Venlo. De regio heeft een sterke positie in de agro- en foodsectoren. Ook in deze sector is sprake van krapte op de arbeidsmarkt en een steeds veranderende vraag naar vaardigheden en competenties. Doel van Agro Leeft is om door continue onderwijsvernieuwing – bijvoorbeeld aandacht voor zogenoemde circulaire voedselsystemen en gebruik van big data - en een gezamenlijke werving te zorgen dat studenten met kennis van de nieuwste technologieën en directe kennis van bijvoorbeeld het teelt- en productieproces na hun opleiding aan de slag kunnen.

Verbeteren aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Vanuit het Regionaal Investeringsfonds MBO heeft het ministerie van OCW dit jaar € 27 miljoen beschikbaar om de aansluiting tussen mbo-onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. Samenwerkingsverbanden van scholen, werkgevers en regionale overheden kunnen op twee momenten in het jaar een aanvraag doen. Een onafhankelijke beoordelingscommissie adviseert de minister van OCW over toekenning van subsidie vanuit het fonds. De eerste ronde in 2023 heeft tien projecten opgeleverd die een toekenning krijgen. Later dit jaar volgt een tweede ronde. Ook projecten die eerder subsidie hebben ontvangen kunnen opnieuw meedoen, om de samenwerking op te schalen. De projecten ‘Agro Leeft’ van Yuverta en ‘Duurzaam hybride onderwijs in Techniek & ICT’ van mboRijnland zijn hier voorbeelden van.

Het Regionaal Investeringsfonds MBO heeft in de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan een betere aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt. Sinds 2014 hebben vele tientallen samenwerkingsverbanden zich met een bijdrage uit het fonds kunnen ontwikkelen tot innovatieve en voor studenten aantrekkelijke vormen van beroepsonderwijs. Veelal kunnen die ook na afloop van de subsidie op eigen benen staan. De Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water in Leeuwarden zijn initiatieven die eerder vanuit het RIF subsidie hebben verkregen.