Samenwerkende partijen Ontwikkelkracht

Op deze pagina leest u meer over de samenwerkende partijen van Ontwikkelkracht.

De Transformatieve School als professionalisering- en cultuurveranderingsprogramma

Het programma De Transformatieve School ontwikkelt zich sinds 2012 binnen schoolculturen. Hierin geven professionele teams prioriteit aan gelijke kansen en de onderwijskwaliteit. Binnen deze contexten is vaak sprake geweest van een:

 • lerarentekort;
 • intensieve pedagogisch-didactische opdracht;
 • mismatch tussen de leefwerelden buiten en binnen de school;
 • gevoel van professionele eenzaamheid;
 • een verminderd geloof in eigen kunnen van de leraar (teacher self efficacy).

Het programma blijkt effectief te zijn deze teacher self efficacy te versterken. Dit geldt ook voor de teacher collective efficacy. Dit is het gemeenschappelijk geloof in eigen kunnen van het professionele team. Het team kan dan als collectief effectief pedagogisch-didactisch handelen in schoolculturen.

Het programma combineert professionalisering in de klas tijdens lesbezoeken en cultuurverandering tijdens collectieve sessies binnen het professionele team. Dit gebeurt op basis van een data gedreven systematiek. De trainers en coaches binnen het programma vervullen een hybride professionaliteit doordat ze zelf leraar of schoolleider zijn. En daarnaast op andere scholen de professionalisering verzorgen.

Onderwijssocioloog Iliass El Hadioui is programmaleider en leidt tevens het parallelle onderzoeksprogramma. Hij is verbonden aan de Erasmus Universiteit en de Vrije Universiteit.

Op de website detransformatieveschool.org vindt u meer informatie.

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

Kennisdeling is 1 van de hoofdactiviteiten van Ontwikkelkracht. Wil je jouw dagelijkse lespraktijk versterken met wat we weten uit onderzoek? Het NRO maakt kennis over de belangrijkste onderwijsvraagstukken vindbaar, toegankelijk en bruikbaar. Dit doen we op basis van wat er leeft in het onderwijs én in nauwe samenwerking met onderwijsprofessionals en onderzoekers. Zo versterken we samen de kwaliteit van het onderwijs. Het NRO helpt je op weg met:

 • Onderwijskennis.nl
  Het knooppunt van en voor het onderwijs. Hier vind je leidraden met praktische aanbevelingen en andere toegankelijke overzichten van wat we weten uit onderzoek.
 • Kennisrotonde.nl
  Een uniek loket voor de beantwoording van onderwijsvragen met kennis uit onderzoek.
 • Kennisdelingsbijeenkomsten 
  Op interactieve wijze doe je inspiratie en contacten op om kennis uit onderzoek te gebruiken in jouw school.

Vanuit Ontwikkelkracht maken we ons hier sterk voor samen met organisaties in het onderwijs en de wetenschap. Heb je een vraag of wil je meer weten over het NRO, neem dan contact met ons op.

Groeikracht voor schoolteams

Als leraar wil je goede lessen geven. En als schoolleiding wil je goed onderwijs verzorgen. Vanuit betrokkenheid voor de leerling, vanuit ambitie, vanuit liefde voor het vak. Maar de werkdruk in het onderwijs is hoog en kennis over wat werkt is niet altijd direct beschikbaar. Goede ideeën en ambities blijven daardoor al snel liggen. Met Groeikracht stellen we schoolteams in staat om het onderwijs zelf – bottom-up - te verbeteren. We bieden leraren en schoolleiders tijd, kennis en kunde. Zodat zij vanuit de eigen praktijk, vanuit hun eigen ambitie kunnen starten en daarbij leren om kennis uit onderzoek effectief toe te passen. Op die manier werkt een team bottom-up aan een onderzoeks- en verbetercultuur op school. Waarbij het vanzelfsprekend wordt om gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor de onderwijskwaliteit, om elkaars les te bezoeken en elkaar constructieve feedback te geven. Maar ook om onderwijsinhoud samen te ontwerpen. Een werkwijze die het handelen van zowel de schoolleider als de leraar versterkt. En die uiteindelijk leidt tot meer leerwinst bij leerlingen en tot meer werkplezier bij leraren en schoolleiders.  

In schooljaar 2023-2024 kunnen 10 scholen uit primair en voortgezet onderwijs van start met de Groeikracht-werkwijze. Op korte termijn (naar verwachting in de loop van maart 2023) kunnen geïnteresseerde scholen zich hiervoor aanmelden. Met de eerste 20 scholen die aan de voorwaarden voor deelname voldoen voeren we een gesprek. Op basis van die gesprekken worden uiteindelijk 10 scholen geselecteerd die daadwerkelijk met Groeikracht aan de slag gaan. In de daaropvolgende schooljaren kunnen meer scholen deelnemen. 

Wil je net als andere scholen de komende periode op de hoogte blijven over Groeikracht en de voorwaarden voor deelname? Meld je dan aan via de QR-code.

Education lab

Het Education Lab Netherlands is een onderzoeksnetwerk dat werkt aan de verbetering van het onderwijs door ervoor te zorgen dat het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk op wetenschappelijk bewijs zijn gebaseerd. We maken gebruik van gerandomiseerde impactevaluatie, big data analyse en beleidssimulaties om de kwaliteit en effectiviteit van beleid, programma’s en interventies te verbeteren.

Wil je ook helpen het onderwijs op andere scholen te verbeteren? Dit kan door mee te doen met de co-creatie labs van Ontwikkelkracht. In een co-creatie lab werken leraren en onderzoekers in gelijkwaardigheid aan nieuwe effectieve aanpakken voor het onderwijs. De eerste 2 labs richten zich op effectief taalonderwijs (het Taal Lab) en de professionalisering van leraren (het Teacher Lab). We bedenken in de labs kansrijke interventies voor scholen, gebaseerd op kennis vanuit de praktijk en wetenschappelijk onderzoek. Ook kijken we of de interventies tot de gewenste resultaten leiden, eerst op de eigen school en daarna ook op andere scholen. Op deze wijze komen we tot duurzame verbetering van het taalonderwijs en de professionalisering van leraren. Wil je je expertise op deze thema’s verder uitbouwen en vind je het leuk om hierin samen te werken met onderzoekers van Education Lab Netherlands - What works in education? neem dan gerust contact op met Education Lab Netherlands.