Wob-verzoek indienen bij het ministerie van SZW

Via een Wob-verzoek vraagt u een ministerie overheidsinformatie openbaar te maken, die in documenten is vastgelegd. Bijvoorbeeld informatie over waarom en hoe een besluit is genomen. 

Eisen Wob-verzoek

Iedereen mag bij het ministerie Sociale Zaken (AZ) een Wob-verzoek indienen. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt de behandeling en het toetsingskader van deze verzoeken.

Een Wob-verzoek kent geen vormeisen. Wel moet uw verzoek voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. in het Wob-verzoek geeft u zo precies mogelijk aan waarover u informatie vraagt;
  2. het verzoek gaat over informatie die in documenten is vastgelegd;
  3. het verzoek gaat over informatie waar het ministerie over beschikt;
  4. de informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan of over de voorbereiding en uitvoering ervan.

Het ministerie kan een toelichting vragen, als niet duidelijk is of uw Wob-verzoek aan de voorwaarden voldoet. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de toelichting is ontvangen.

Openbaar voor iedereen

Informatie die met een Wob-besluit openbaar wordt gemaakt, is toegankelijk voor iedereen. U vindt alle Wob-besluiten (anoniem) elders op deze site.

Waar kunt u een Wob-verzoek indienen?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Postbus 90801
2509 LV Den Haag