Kamerbrief in antwoord op vragen over Inburgering

Minister Asscher (SZW) geeft de Kamer o.a. antwoord op vragen van het lid Heerma (CDA) over Inburgering.