Voorstel en memorie van toelichting Verzamelwet SZW 2022

Minister Koolmees (SZW) stuurt het voorstel van wet en de memorie van toelichting op wijzigingen van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2022).

Voorstel en memorie van toelichting Verzamelwet SZW 2022 (PDF | 31 pagina's | 301 kB)

Het gaat om wijzigingen in: de Algemene Ouderdomswet, de Arbeidswet 2000 BES, het besluit gelijkstelling niet-Nederlanders met Nederlanders, de Participatiewet, de Toeslagenwet, de Werkloosheidswet, de Wet arbeid en zorg, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wet inburgering, de Wet inburgering 2021, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, de Wet kinderopvang, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet op de ondernemingsraden, de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Ziektewet.