Toezichtbeleid SZW – UWV en SVB

In dit document wordt beschreven hoe SZW vorm geeft aan de rol van toezichthouder op het functioneren van de onder SZW ressorterende zelfstandige bestuursorganen. Vanuit het oogpunt van transparantie is het document gepubliceerd.