Indiening Beeld van de Uitvoering 2019 – informatie voor gemeenten

Voor 1 maart 2020 dient het College van B&W het Beeld van de Uitvoering over 2019 in het kader van de Participatiewet (inclusief loonkostensubsidie), de IOAW, de IOAZ, het Bbz 2004 en de WWIK (alleen baten) bij de minister van SZW in te dienen. De gevraagde financiële informatie betreft de voorlopige stand van zaken over 2019 en vergt geen controleverklaring van de gemeentelijke accountant.

Nieuw ten opzichte van voorgaande jaren is dat de indieningsprocedure sterk vereenvoudigd is. De belangrijkste vereenvoudiging is dat voor de ondertekening geen persoonsgebonden certificaat meer vereist is. Dit betekent dat voor de invulling en indiening van het Beeld van de Uitvoering, door of namens het college, geen nieuw certificaat aangeschaft hoeft te worden, ook niet indien het huidige certificaat (bijna) verlopen is of de ten naamstelling niet meer actueel is.

Iedere gemeente heeft een brief ontvangen met daarin een unieke code, die gebruikt dient te worden bij het invullen van het formulier van het Beeld van de Uitvoering 2019. Voor het invullen van het formulier van het Beeld van de Uitvoering 2019 is een recente versie van de Adobe Reader nodig. Na invulling en ondertekening verzendt de gemeente het formulier naar het ministerie via een standaard mailprogramma, bijvoorbeeld Microsoft Outlook.

Let wel, indien ministerie van SZW het Beeld van de uitvoering 2019 niet voor 1 maart 2020 heeft ontvangen, geldt in beginsel dat de betaling van de maandelijkse voorschotten aan de gemeente met ingang van maart 2020 worden opgeschort. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien uitstel tot indiening is verleend, sprake is van overmacht, dan wel dat SZW het Beeld van de Uitvoering 2019 op het moment van de besluitvorming over opschorting van de betaling alsnog juist en volledig heeft ontvangen.