UWV en SVB informeren Tweede Kamer over knelpunten in de uitvoering

De afgelopen periode is het UWV en SVB gelukt om coronasteunregelingen uit te voeren en gelijktijdig de dienstverlening op peil te houden. Beide uitvoeringsorganisaties zetten voor het eerst in een brief aan de Tweede Kamer uiteen tegen welke knellende wet- en regelgeving zij aanlopen die goede dienstverlening aan burgers in de weg staat. Dit meldt minister Koolmees in de halfjaarlijkse brief Stand van de uitvoering.

Dienstverlening

De impact van corona op de uitvoeringsorganisaties UWV en SVB is ook het afgelopen half jaar groot geweest. Zij hebben zich daarom gericht op hun belangrijkste kerntaken: het bieden van bestaanszekerheid, het rechtmatig verstrekken van uitkeringen en het ondersteunen van mensen naar of richting werk. Dit betekent ook dat een aantal taken en trajecten minder aandacht hebben gekregen. Hierdoor zal er de tweede helft van 2021 naar verwachting nog veel druk op de uitvoering blijven bestaan.

Knelpunten

UWV en SVB leveren dienstverlening aan miljoenen mensen en nemen elke dag beslissingen die mensen raken. Regelmatig levert dit situaties op waarbij burgers door bestaande wet- en regelgeving in de knel komen en het de uitvoeringsorganisaties niet lukt om een passende oplossing te bieden. De knelpuntenbrieven van UWV en SVB geven inzicht in deze structurele knelpunten, die bijvoorbeeld ontstaan bij de uitvoering van de Wajong door UWV en de uitvoering door SVB van de Aow. De SVB laat in haar brief via QR-codes medewerkers en burgers aan het woord om concrete voorbeelden toe te lichten.

Minister Koolmees wil de knelpuntenbrieven gebruiken om samen met de uitvoeringsorganisaties het gesprek met de Tweede kamer aan te gaan over het verbeteren van de publieke dienstverlening aan burgers en bedrijven. De brieven van UWV en SVB zullen vanaf nu periodiek onverkort aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Inventarisatie gebruik nationaliteit

Minister Koolmees stuurt samen met zijn brief over de uitvoering ook de Inventarisatie Nationaliteit naar de Tweede Kamer. Deze inventarisatie gaat in op het gebruik van nationaliteit, etniciteit en andere afkomst gerelateerde gegevens in wetgeving, registraties en risicomodellen binnen de sociale zekerheid.