Internetconsultatie ontwerpbesluit meertalige kinderopvang

Het kabinet wil meertalige dagopvang in de kinderopvang mogelijk maken en heeft daarvoor een wijziging van de Wet kinderopvang voorbereid. Vanaf de inwerkingtreding van het wetsvoorstel kunnen kindcentra maximaal 50% van de dagelijkse opvangtijd aanbieden in het Duits, Engels of Frans. Deze regels zijn verder uitgewerkt in het Besluit kwaliteit kinderopvang. Dit ontwerpbesluit staat nu ter internetconsultatie open.

Kindercentra kunnen ervoor kiezen meertalige kinderopvang aan te bieden. Ze zijn niet verplicht om dit te doen. Het ontwerpbesluit heeft alleen betrekking op kindercentra die ervoor kiezen meertalige kinderopvang aan te bieden. Er komen drie aanvullende voorwaarden waar kindcentra die meertalige kinderopvang aanbieden, vooraf over nagedacht moeten hebben. Deze voorwaarden moeten de betreffende kindcentra in hun pedagogisch beleidsplan opnemen. Daarnaast bepaalt het ontwerpbesluit voorwaarden waaronder, bij uitzondering, tijdelijk op een dag een hoger percentage dan 50% Duits, Engels of Frans aangeboden kan worden. Op het ontwerpbesluit kunnen mensen tot en met 2 juli 2023 reageren. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels over meertalige dagopvang op 1 januari 2024 in werking treden.

Meertalige kinderopvang

In de wetgeving wordt straks geen onderscheid meer gemaakt tussen meertalige dagopvang en meertalige buitenschoolse opvang. In de wet en het besluit wordt daarom de term ‘meertalige kinderopvang’ gebruikt. Dit betekent dat zowel de dagopvang als de buitenschoolse opvang vanaf 1 januari 2024 per dag maximaal de helft van de opvangtijd in het Duits, Engels of Frans kan aanbieden, met inachtneming van de voorwaarden uit het ontwerpbesluit.

Nadere voorwaarden in het ontwerpbesluit

Dit ontwerpbesluit heeft uitsluitend gevolgen voor kinderopvanglocaties die meertalige kinderopvang willen aanbieden. Het ontwerpbesluit stelt nadere voorwaarden aan meertalige kinderopvang. Meertalige kindercentra moeten in hun pedagogisch beleidsplan aangeven hoe zij het meertalige aanbod vormgeven. Hierbij moeten zij specifiek ingaan op drie onderdelen: 1. de methode en verhouding tussen beide talen, 2. de wijze waarop emotionele veiligheid en stabiliteit wordt geboden specifiek in de meertalige groep en 3. hoe zij hun personeelsbestand inrichten op meertalige kinderopvang en hoe zij omgaan met de vervanging van beroepskrachten.

Verder maakt het besluit het mogelijk om tijdelijk af te wijken van het maximumpercentage van 50% per dag bij ziekte, vakantie of ander soort verlof. De afwijkingsmogelijkheid voorkomt dat de wet te knellend uitwerkt in deze situaties. Het besluit stelt voorwaarden aan de situaties waarin een beroep gedaan kan worden op de afwijkingsmogelijkheid.

Reageer tot en met 2 juli 2023 op de internetconsultatie

Het ontwerpbesluit dat het Besluit kwaliteit kinderopvang wijzigt voor meertalige kinderopvang staat nu online ter openbare (internet)consultatie. Iedereen die dat wil, kan tot en met 2 juli reageren op www.internetconsultatie.nl