Plannen uit het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'

Het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' bevat een groot aantal voornemens. Ook op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn tal van maatregelen aangekondigd. Hieronder kort een aantal van deze plannen.

De Eerste en Tweede Kamer moeten de genoemde maatregelen in de vorm van wet- en regelgeving eerst nog goedkeuren. Daarna worden de ingangsdata officiëel bekendgemaakt en pas dan zullen deze daadwerkelijk van kracht worden.

WIA

Enkele maatregelen om de kans op het vinden van een baan te vergroten en daarmee het beroep op de WIA te verminderen:  

 • In de eerste 5 jaar na het aanvaarden van een baan, is er geen toetsing of het verdienvermogen van de werkhervatter is gewijzigd.  
 • Bij de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid zal de eis dat er 3 functies te vinden moeten zijn die betrokkene zou kunnen vervullen en dat elk van deze 3 met ten minste 3 (9 in totaal) vertegenwoordigd is, worden aangepast. Straks moeten er nog steeds negen arbeidsplaatsen te vinden zijn, maar ongeacht de verdeling over aantallen functies.
 • Voor mensen in de WGA 80-100 die nog kunnen werken gaat hetzelfde regime gelden als in de WGA- 35-80. Dit betekent dat zij recht hebben op de loonaanvullingsuitkering als zij 50% van de resterende verdiencapaciteit benutten.
 • Er start een experiment met een scholingsaanbod voor mensen bij wie scholing medisch gezien haalbaar wordt geacht. Dit vergroot de kans om een baan te vinden en kan leiden tot meer werkhervattingsmogelijkheden.

Pensioen

 • Samen met sociale partners de stap zetten naar een vernieuwd pensioenstelsel. Het streven is om begin 2018 op hoofdlijnen overeenstemming te hebben over de nadere invulling.

WW

Onderzoek hoe premiedifferentiatie in de WW kan bijdragen om een vast contract aantrekkelijker te maken.

Aanpak schijnconstructies

 • Vervanging van de Wet DBA. De nieuwe wet moet enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. En anderzijds schijnzelfstandigheid (vooral aan de onderkant) voorkomen.  
 • De Inspectie wordt in staat gesteld beter toezicht te houden op het wettelijk minimumloon en intensiever schijnconstructies, onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden en uitbuiting tegen te gaan.

Arbeidsovereenkomst en CAO

 • Op verzoek van branche- of producentenorganisaties kan de overheid sectorale afspraken in de land- en tuinbouw algemeen verbindend verklaren (AVV-en), bijvoorbeeld voor de financiering van onderzoek naar innovatieve producten en het verplichten van duurzamere standaarden.
 • Belangrijkste knelpunten op SZW terrein die mensen in de grenssregio’s belemmeren worden aangepakt.

Nieuw in Nederland

 • Faciliteren van voor Nederland gunstige arbeidsmigratie. Het kan de (kennis)economie, innovatieve slagkracht en concurrentiepositie van Nederland versterken. De tewerkstellingsvergunning zal ook voor 3 jaar kunnen worden verleend.
 • Uitbuiting van migranten wordt actief bestreden.

Beschut werk

 • Extra inspanning van gemeenten voor beschut werk.
 • Verhoging van budget waardoor voor 20.000 extra personen de mogelijkheid voor beschut werk ontstaat.

Bijstand/Participatiewet

 • Experimenten in de Participatiewet om bijstandsgerechtigden weer actief te krijgen op de arbeidsmarkt blijven mogelijk.
 • In gesprek met gemeenten over uitvoering tegenprestatie.
 • Loonkostensubsidies in de Participatiewet worden vervangen door de mogelijkheid tot loondispensatie.
 • Aantrekkelijker maken om mensen met een arbeidsbeperking een arbeidsplaats te bieden.

IOW

 • IOW wordt verlengd met 4 jaar en leeftijdsgrens met AOW-leeftijd loopt mee.

Schuldhulpverlening

 • Schuldhulpverlening  blijft een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Via programmatische afspraken met gemeenten komen tot een vernieuwende schuldenaanpak en een verbeterd schuldhulpverleningstraject.
 • De stapeling van boetes vanwege te laat betalen en bestuursrechtelijke premies wordt gemaximeerd.
 • Mogelijkheden voor betalingsregelingen worden uitgebreid.

Armoedebestrijding

 • Afspraken met gemeenten over lokaal beleid om armoedeval te verkleinen.
 • Extra middelen voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder kinderen.

Ontslag

 • Ontslag op verschillende gronden zou weer mogelijk moeten worden.

Transitievergoeding

 • Werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op transitievergoeding in plaats van na 2 jaar.
 • Voor elk jaar in het dienstverband gaat de transitievergoeding een derde maandsalaris bedragen. Ook voor contractduren langer dan 10 jaar.
 • De mogelijkheid wordt verruimd om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding. Scholing binnen de eigen organisatie gericht op een andere functie kan ook in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.
 • De criteria om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers worden ruimer.
 • Bij beëindiging van een bedrijf door pensionering of ziekte, komen voorstellen om de transitievergoeding onder voorwaarden voor de werkgever te compenseren.

Ketenbepaling/tijdelijke contracten

 • De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt verlengd naar 3 jaar.
 • Er komt meer ruimte om sectoraal af te wijken en de tussenpoos (van 6 maanden) te verkorten als het werk daarom vraagt. Deze optie wordt verruimd naar ander terugkerend tijdelijk werk dat ten hoogste gedurende een periode van 9 maanden kan worden verricht. De sociale partners moeten hierover beslissen.

Proeftijd

 • De proeftijd wordt verruimd naar 5 maanden als een werkgever direct (als eerste contract) een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt.
 • Voor meerjaarscontracten (meer dan 2 jaar) wordt de proeftijd 3 maanden.

Payrolling/nulurencontract

 • Het soepeler arbeidsrechtelijk regime van de uitzendovereenkomst wordt buiten toepassing verklaard.
 • Werknemers moeten qua (primaire en secundaire) arbeidsvoorwaarden ten minste gelijk worden behandeld met werknemers bij de inlener.
 • De definitie van de uitzendovereenkomst wijzigt niet.

Loondoorbetaling bij ziekte

 • Verkorting van de loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) van 2 naar 1 jaar.

Kinderopvang/kinderopvangtoeslag

 • € 250 miljoen euro per jaar extra voor de kinderopvangtoeslag
 • Nieuwe financieringssystematiek voor de kinderopvang, waarbij sprake is van directe financieringsstroom van het Rijk naar kinderopvanginstellingen.
 • Gezinnen krijgen ondersteuning met een verhoging van de kinderbijslag (€ 250 miljoen) en het kindgebonden budget (bijna € 500 miljoen extra).

Partnerverlof

 • Het huidige kraamverlof voor partners waarbij werkgevers het loondoorbetalen, wordt uitgebreid naar 5 dagen (2019). Deze uitbreiding komt in plaats van het reeds ingediende wetsvoorstel ‘uitbreiding kraamverlof’. Dat voorstel voorziet in 3 dagen extra kraamverlof met uitkering door UWV.
 • Er komt een aanvullend kraamverlof voor partners van 5 weken (2020). Tijdens het verlof ontvangt de werknemer een uitkering van het UWV, tegen 70% van het dagloon (tot ten hoogste 70% van het maximum dagloon).
 • De regeling voor adoptieverlof wordt verruimd naar 6 weken. Deze uitbreiding geldt ook voor pleegouders.