Meldingenregister ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie registreert voor de uitvoering van zijn werkzaamheden vaak persoonsgegevens van burgers. Bijvoorbeeld bij het innen van boetes of bij de wijziging van een geslachtsnaam.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) behandelt die gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Het ministerie heeft een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is onafhankelijk en controleert of het ministerie de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) toepast en naleeft.

Meldingenregister Primaire verwerkingen

Binnen het ministerie geldt de verplichting om bestanden, waarin persoonsgegevens zijn verwerkt, te melden aan de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van het ministerie. De FG houdt een Wbp-meldingenregister bij.

Dit register biedt een overzicht van verwerkingen (zoals het opslaan, bewaren of verspreiden) van persoonsgegevens van het ministerie die onder de Wet bescherming persoonsgegevens vallen. Het meldingenregister is openbaar. Elke melding bevat een korte beschrijving van de soorten gegevens die worden verwerkt, waar die gegevens zijn verzameld, wat er met de gegevens wordt gedaan (doel) en wie er verantwoordelijk is voor de verwerking. Zo krijgt u belangrijke informatie met het oog op rechten en verplichtingen in het kader van de privacywetgeving.

Uitzonderingen

Er zijn echter uitzonderingen. Gegevensverwerkingen van het Openbaar Ministerie worden bijvoorbeeld aangemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen CBP). Net zoals de meeste gegevensverwerkingen van bestuursorganen (ZBO’s), die onder het ministerie van Veiligheid en Justitie vallen.

Het gaat daarbij vooral om persoonsverwerkingen in het kader van de 'primaire processen'. Dit zijn de verwerkingen die ontstaan uit de aan deze bestuursorganen opgelegde taken.

Meldingenregister FG Raad voor de Rechtspraak

Ook de persoonsgegevens die worden verwerkt in de rechtspraak, staan in een apart register van persoonsgegevens op Rechtspraak.nl.

Dit register bevat de gegevensbewerkingen van:

  • de gerechtshoven;
  • de rechtbanken;
  • de Centrale Raad van Beroep;
  • het College van Beroep voor het bedrijfsleven;
  • de Raad voor de rechtspraak.

Voorafgaand onderzoek

Meldingen van verwerkingen waarvoor een zogenaamd 'voorafgaand onderzoek' bij de Autoriteit Persoonsgegevens moet worden aangevraagd kunnen alleen bij de Autoriteit Persoonsgegevens plaatsvinden. Datzelfde geldt voor de verwerkingen die voor een Wbp-certificering in aanmerking willen komen.

Al deze meldingen zijn opgenomen in het meldingenregister op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.