Vraag en antwoord over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De meest gestelde vragen over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) met antwoorden zijn gebundeld in deze rubriek.

Hebben de rechten van betrokkene terugwerkende kracht, bijvoorbeeld bij informatieplicht?

Ja, in principe wel. Met ingang van 26 mei 2018 kan iedereen opvragen welke gegevens over hem/haar beschikbaar zijn. Dit geldt niet voor gegevensverwerking op basis van een wettelijke grondslag. Als een betrokkene zijn/haar toestemming voor gegevensverzameling intrekt, hoeven niet al zijn gegevens die tot dan toe verzameld zijn gewist te worden. Als een betrokkene zijn/haar toestemming intrekt, dan mogen van dat moment af geen gegevens van die betrokkene gebruikt worden (overigens alleen als er geen andere reden/grondslag is om die gegevens te mogen verzamelen). Als iemand wil dat zijn gegevens met terugwerkende kracht worden verwijderd of aangepast, dient de route van recht op rectificatie of gegevenswissing te worden gevolgd: de aanvrager moet dan een bezwaarschrift indienen of anderszins (procedure hangt af van wat men wil bereiken) een verzoek in dienen tot aanpassing/verwijdering van de gegevens.

Er staat een bewaartermijn in het formulier Vrijstelling meldingplicht Wbp en een andere bewaartermijn in het ordeningsplan. Welke bewaartermijn heeft voorrang?

De bewaartermijn in het ordeningsplan heeft voorrang. De bewaartermijn in het formulier Vrijstellingsbesluit Wbp vervalt. De termijn uit het formulier Vrijstellingsbesluit Wbp is sinds 25 mei 2018 alleen nog te gebruiken als referentie voor het bepalen van de bewaartermijn.

Is er een informatieplicht (artikel 13 en 14 AVG) naar betrokkene als voor de gegevensverwerking de grondslag wettelijke verplichting is gebruikt?

Nee, in principe niet. Vanuit het verantwoordelijk bestuursorgaan heeft het wel de voorkeur om hier wel iets in algemene zin over te vermelden. Bijvoorbeeld in een privacybeleid of statement. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een korte en overzichtelijke privacystatement.

Is een werkadres ook een persoonsgegeven?

Nee, alleen als dit gekoppeld is aan een naam.

Welke grondslag moet een organisatie gebruiken voor het benoemen van leden van commissies en raden, op het moment dat daar in de materiewet niets over is opgenomen?

Dit kan met de grondslag ‘vervulling taak algemeen belang’ in combinatie met actieve gegevensverstrekking (artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e AVG).

Let er daarbij wel op dat de grondslag vastgelegd en gemotiveerd moet worden. Afstemming met de privacyofficier of privacyjurist is hierbij aan te raden.

Op wie rust de verplichting een privacystatement/beleid op te stellen?

De verwerkingsverantwoordelijke. Het is verstandig dit wel in overleg met de verwerkers te doen.

Is het aanklikken van een vinkje op een website voldoende voor de grondslag ‘toestemming’?

Ja, als blijkt dat de betrokkene vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig met de verwerking van zijn persoonsgegevens instemt. In overweging 32 van de AVG is het aanklikken van een vinkje op een website als voorbeeld genoemd van ‘toestemming’.

Als je voor meerdere verwerkingen toestemming wilt, dan moet je voor elke verwerking apart toestemming vragen.

Staat uw vraag er niet bij?

Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact op met het projectteam. Stuur uw vraag naar: dienstpostbusAVG@minvws.nl.