Beleidsprioriteiten

Op Prinsjesdag opent het nieuwe werkjaar van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Het begrotingsvoorstel van het ministerie van VWS en van alle andere ministeries wordt die dag aangeboden aan de Tweede Kamer. Op Verantwoordingsdag legt het kabinet verantwoording af over de resultaten van het voorafgaande jaar.

Beleidsagenda

Een belangrijk onderdeel van de begroting van VWS is de Beleidsagenda. Hierin staat aan welke onderwerpen het ministerie voorrang geeft en wat de plannen zijn.

Beleidsagenda 2019

Komend jaar is er 88 miljard euro beschikbaar voor de zorg. Dat is ruim 3 miljard meer dan in het jaar ervoor. Het kabinet investeert in de zorg voor jeugd en ouderen in verpleeghuizen. Ook voor de beschikbaarheid van geneesmiddelen en om het werken in de zorg aantrekkelijk te maken wordt extra geld uitgetrokken. Het kabinet realiseert zich daarbij dat ook na deze kabinetsperiode de zorgvraag zal blijven stijgen terwijl de arbeidsmarkt krapper wordt. Daarom wordt samen met zorgverzekeraars, gemeenten, zorgverleners en patiënten nagedacht over de toekomstige zorgvraag, de samenhang in regio’s en de wijze waarop ons zorgstelsel die vraag moet gaan opvangen. Het kabinet komt voor de zomer van 2020 met voorstellen om de zorg in de toekomst betaalbaar en organiseerbaar te houden.

Beleidsverslag

Net als alle andere ministeries maakt VWS na afloop van elk begrotingsjaar een jaarverslag met een terugblik op de netto-uitgaven en het beleid van het afgelopen jaar. Het jaarverslag geeft antwoorden op vragen zoals:

  • Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
  • Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?
  • Heeft het ook gekost wat we dachten dat het zou kosten?