Agenda bezwaarschriftencommissie ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie adviseert de bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over te nemen besluiten op bezwaar.

Een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie

Tijdens een hoorzitting kan degene die het bezwaar heeft ingediend aan de bezwaarschriftencommissie een toelichting geven op het bezwaar. Daarnaast is een ambtelijke vertegenwoordiging aanwezig om namens het ministerie het standpunt te geven ten aanzien van de bezwaren. En om een toelichting te geven op het besluit waartegen bezwaar is ingediend.

De bezwaarschriftencommissie behandelt per hoorzittingsdag vaak meerdere bezwaarschriften. Ongeveer 6 weken na afloop van de hoorzitting brengt de bezwaarschriftencommissie per bezwaarschrift schriftelijk advies uit aan het ministerie. Vervolgens neemt het ministerie een besluit op bezwaar, waarbij rekening wordt gehouden met het advies van de bezwaarschriftencommissie.

De hoorzittingen vinden plaats op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan het Parnassusplein 5 in Den Haag.

Wanneer zittingsdag bezwaarschriftencommissie

De eerstvolgende zittingsdag van de bezwaarschriftencommissie is donderdag 6 februari 2020. Hierop wordt het volgende bezwaar behandeld:

10:30

Bezwaar tegen de afwijzing van een subsidieaanvraag op grond van het beleidskader sportevenementen 2019-2020.

De commissie bestaat voor de behandeling van deze zaak uit:

  • prof. mr. R.J.B. Schutgens (voorzitter);
  • mw. mr. dr. A. Schwartz;
  • mw. mr. drs. M.L. Bosman-Schouten;
  • mw. mr. E. van Brandwijk.

Contact met secretariaat bezwaarschriftencommissie

De hoorzittingen van de bezwaarschriftencommissie zijn in beginsel openbaar. Wel is het mogelijk dat (een deel van) de hoorzitting niet openbaar is. Bijvoorbeeld omdat de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zich tegen openbare behandeling verzet. Het oordeel hierover ligt bij de bezwaarschriftencommissie.

Het is mogelijk om een hoorzitting bij te wonen. Maar het is niet mogelijk om zonder afspraak bij het ministerie naar binnen te gaan. Wilt u een hoorzitting bijwonen? Neem dan uiterlijk 4 februari 2020 contact op met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie. Dit kan op de volgende manieren: