Bezwaarschrift indienen

Vooraf contact als u vragen heeft over een besluit

Vindt u het besluit niet duidelijk? Denkt u dat er een fout is gemaakt? Of bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u het beste eerst contact opnemen met de behandelend ambtenaar. Misschien kunnen uw bezwaren op die manier - zonder formele procedures - worden weggenomen. Bijvoorbeeld omdat u of VWS de zaak anders bekijkt door de informatie die u uitwisselt.

Met informatie van de behandelend ambtenaar kunt u inschatten hoeveel kans u heeft dat het ministerie uw bezwaar honoreert. Op de eerste pagina van het besluit, staat de naam en het telefoonnummer van deze persoon of de afdeling. U kunt ook online checken of uw bezwaar kans maakt.

Indienen bezwaarschrift

U kunt met het formulier voor bezwaarschriften tegen een besluit van VWS uw bezwaar online indienen. Door het online formulier te gebruiken, doorloopt u op eenvoudige wijze de verschillende stappen bij het indienen van een bezwaarschrift. In het formulier vragen wij u of u er mee kunt instemmen dat de verdere correspondentie met u via e-mail plaatsvindt. VWS kan u dan eenvoudig en efficiënt op de hoogte houden van het verloop van de verdere procedure. U ontvangt dan geen papieren post meer.

Waar moet u op letten bij het indienen van een bezwaar?

Een bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Let op: doe dit op tijd, anders wordt uw bezwaar niet inhoudelijk behandeld. Dat geldt ook als u nog in overleg bent met de behandelend ambtenaar. Stuur desnoods een voorlopig bezwaarschrift. Hierin kunt u aangeven dat u uw bezwaar op een later moment nog verder zal toelichten.

Zet in uw bezwaarschrift ten minste:

  • tegen welk besluit u bezwaar maakt;
  • de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur bij voorkeur een kopie mee);
  • uw naam, adres en woonplaats;
  • waarom u bezwaar maakt;
  • uw handtekening.

Een voorbeeld van een bezwaarschrift.

Als u het besluit heeft ontvangen, kunt u zelf bezwaar maken. Als u voor iemand anders bezwaar maakt, bijvoorbeeld namens een bedrijf, vermeldt u dat. Stuur dan de machtiging mee. Als bezwaar wordt gemaakt door of namens iemand die het besluit niet heeft ontvangen, stuur dan ook welk belang u heeft bij het besluit. Een voorbeeld: als aan iemand anders een vergunning wordt verleend, kan dat effect op u hebben.

In het bezwaarschrift kunt u verder aangeven welke beslissing u wenst. Bijvoorbeeld dat de vergunning wordt ingetrokken of de subsidie wordt verleend.

VWS beoordeelt of een ontvangen bezwaarschrift aan de formele eisen voldoet (ontvankelijkheid).

Het gaat om de volgende punten:

  • Het bezwaar moet op tijd zijn ingediend. Is het te laat? Dan wordt het niet behandeld. Uitzondering is alleen mogelijk als u er niets aan kon doen dat u te laat was.
  • Het moet om een bezwaar gaan. Dat kan alleen bij een 'bestuursrechtelijk besluit'.
  • Het bezwaarschrift moet worden ingediend door of namens iemand die een direct belang heeft bij het besluit.

VWS stuurt u na ontvangst een bevestiging. Dit gebeurt per e-mail of, als u dit wenst, per brief. Ook kunt u als bezwaarmaker de gelegenheid krijgen eventueel ontbrekende documenten na te sturen. VWS geeft dan een uiterlijke datum waarop de aanvullende informatie binnen moet zijn.

Indienen bezwaar

U kunt met het formulier voor bezwaarschriften tegen een besluit van VWS uw bezwaar online indienen. Daarmee doorloopt u op eenvoudige wijze de verschillende stappen bij het indienen van een bezwaarschrift.

Wilt u of kunt u geen gebruik maken van het online formulier? Dan kunt u uw bezwaarschrift ook per post of fax sturen naar:

    Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
    t.a.v. directie Wetgeving en Juridische Zaken
    Postbus 20350
    2500 EJ  Den Haag
    fax: (070) 340 59 84

Bezwaar tegen boete NVWA

Per 1 april 2019 kunt u bezwaren tegen een besluit dat de NVWA namens de minister van VWS heeft genomen sturen naar de NVWA. Doe dit per e-mail via nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl of per post naar het volgende adres:

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
T.a.v. team Bezwaar & beroep
Postbus 43006
3540 AA  Utrecht

Bezwaarschrift intrekken

Tijdens de hele procedure kunt u het bezwaarschrift intrekken. Het bericht waarin u aangeeft dat u uw bezwaar wilt intrekken, kunt u mailen naar WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl. Of u kunt het bericht opsturen naar het hierboven genoemde postadres.

Een voorbeeld van een bezwaarschrift intrekken.