Bezwaar online indienen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Bent u het oneens met een besluit van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)? Dan kunt u hiertegen online bezwaar maken.

Alleen bezwaar voor besluiten ministerie van VWS

U kunt via deze pagina alleen een bezwaar indienen voor het ministerie van VWS. Bij andere overheidsorganisaties kunt u een bezwaar indienen bij de overheid die de beslissing heeft genomen.

Vooraf contact als u vragen heeft over een besluit

Vindt u een besluit van het ministerie van VWS onduidelijk? Denkt u dat er een fout is gemaakt? Of bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u het beste eerst contact opnemen met de behandelend ambtenaar. Misschien kunnen uw bezwaren op die manier - zonder formele procedures - worden weggenomen. Bijvoorbeeld omdat u of VWS de zaak anders bekijkt door de informatie die u uitwisselt.

Met informatie van de behandelend ambtenaar kunt u inschatten hoeveel kans u heeft dat het ministerie uw bezwaar honoreert. Op de eerste pagina van het besluit, staat de naam en het telefoonnummer van deze persoon of de afdeling. U kunt ook online checken of uw bezwaar kans maakt.

Indienen bezwaarschrift

U kunt met het formulier voor bezwaarschriften tegen een besluit van VWS uw bezwaar online indienen. Door het online formulier te gebruiken, doorloopt u op eenvoudige wijze de verschillende stappen bij het indienen van een bezwaarschrift. In het formulier vragen wij u of u er mee kunt instemmen dat de verdere correspondentie met u via e-mail plaatsvindt. VWS kan u dan eenvoudig en efficiënt op de hoogte houden van het verloop van de verdere procedure. U ontvangt dan geen papieren post meer.

Waar moet u op letten bij het indienen van een bezwaar?

Een bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Let op: doe dit op tijd, anders wordt uw bezwaar niet inhoudelijk behandeld. Dat geldt ook als u nog in overleg bent met de behandelend ambtenaar. Stuur desnoods een voorlopig bezwaarschrift. Hierin kunt u aangeven dat u uw bezwaar op een later moment nog verder zal toelichten.

Zet in uw bezwaarschrift ten minste:

  • tegen welk besluit u bezwaar maakt;
  • de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur bij voorkeur een kopie mee);
  • uw naam, adres en woonplaats;
  • waarom u bezwaar maakt;
  • uw handtekening.

Een voorbeeld van een bezwaarschrift.

Als u het besluit heeft ontvangen, kunt u zelf bezwaar maken. Als u voor iemand anders bezwaar maakt, bijvoorbeeld namens een bedrijf, vermeldt u dat. Stuur dan de machtiging mee. Als bezwaar wordt gemaakt door of namens iemand die het besluit niet heeft ontvangen, stuur dan ook welk belang u heeft bij het besluit. Een voorbeeld: als aan iemand anders een vergunning wordt verleend, kan dat effect op u hebben.

In het bezwaarschrift kunt u verder aangeven welke beslissing u wenst. Bijvoorbeeld dat de vergunning wordt ingetrokken of de subsidie wordt verleend.

VWS beoordeelt of een ontvangen bezwaarschrift aan de formele eisen voldoet (ontvankelijkheid).

Het gaat om de volgende punten:

  • Het bezwaar moet op tijd zijn ingediend. Is het te laat? Dan wordt het niet behandeld. Uitzondering is alleen mogelijk als u er niets aan kon doen dat u te laat was.
  • Het moet om een bezwaar gaan. Dat kan alleen bij een 'bestuursrechtelijk besluit'. Een bestuursrechtelijk besluit is altijd op een rechtsgevolg gericht, bijvoorbeeld het besluit om uw aanvraag tot (her)registratie in het BIG-register af te wijzen. Een informerende brief heeft geen rechtsgevolgen en is dus geen besluit waar u bezwaar tegen kunt maken.
  • Het bezwaarschrift moet worden ingediend door of namens iemand die een direct belang heeft bij het besluit.

VWS stuurt u na ontvangst een bevestiging. Dit gebeurt per e-mail of, als u dit wenst, per brief. Ook kunt u als bezwaarmaker de gelegenheid krijgen eventueel ontbrekende documenten na te sturen. VWS geeft dan een uiterlijke datum waarop de aanvullende informatie binnen moet zijn.

Indienen bezwaar

U kunt met het formulier voor bezwaarschriften tegen een besluit van VWS uw bezwaar online indienen. Daarmee doorloopt u op eenvoudige wijze de verschillende stappen bij het indienen van een bezwaarschrift.

Wilt u of kunt u geen gebruik maken van het online formulier? Dan kunt u uw bezwaarschrift ook per post sturen naar:

    Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
    t.a.v. directie Wetgeving en Juridische Zaken
    Postbus 20350
    2500 EJ  Den Haag    

Bezwaar tegen boete NVWA

Per 1 april 2019 kunt u bezwaren tegen een besluit dat de NVWA namens de minister van VWS heeft genomen sturen naar de NVWA. Doe dit per e-mail via nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl of per post naar het volgende adres:

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
T.a.v. team Bezwaar & beroep
Postbus 43006
3540 AA  Utrecht

Bezwaarschrift intrekken

Tijdens de hele procedure kunt u het bezwaarschrift intrekken. Het bericht waarin u aangeeft dat u uw bezwaar wilt intrekken, kunt u mailen naar WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl. Of u kunt het bericht opsturen naar het hierboven genoemde postadres.

Een voorbeeld van een bezwaarschrift intrekken.