Check hier welke kans uw bezwaar maakt

Eerder behandelde bezwaren

Het ministerie van VWS behandelt bezwaren die te maken hebben met verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld onderwerpen zoals boetes of subsidies.

Hieronder staan een aantal voorbeelden van situaties waarin het ministerie doorgaans bezwaren afwijst. Aan de hand van deze voorbeelden kunt u bepalen of uw bezwaar kans van slagen heeft. Misschien is de uitkomst van eerdere procedures vergelijkbaar met uw situatie. Houd er rekening mee dat de kans groot is dat uw bezwaar niet zal slagen als u bezwaargronden aanvoert die eerder niet succesvol waren.

Vindt u het besluit niet duidelijk? Of denkt u dat er een fout is gemaakt? Dan kunt u het beste voordat u bezwaar indient contact opnemen met de behandelend ambtenaar. Op de eerste pagina van het besluit, staat de naam en het telefoonnummer van deze persoon of de afdeling.

Er wordt bij de voorbeelden onderscheid gemaakt tussen niet-ontvankelijke bezwaren en ongegronde bezwaren. Een bezwaar wordt niet-ontvankelijk verklaard, als er procedureel iets niet in orde is. Het gaat daarbij meestal om overschrijding van de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift. Een bezwaar wordt ongegrond verklaard, als de door u aangevoerde bezwaren inhoudelijk niet tot een ander oordeel leiden.

Via de links hieronder vindt u voorbeelden van:

 • Adviezen van VWS-commissie bezwaarschriften Awb;
 • Beslissingen op bezwaar;
 • Rechterlijke uitspraken.

Niet-ontvankelijk bezwaarschrift

Uw bezwaar kan niet-ontvankelijk worden verklaard en dus niet inhoudelijk worden behandeld. Bijvoorbeeld om deze redenen:

 • U heeft uw bezwaar te laat ingediend. De termijn waarbinnen u uw bezwaar moet indienen, bedraagt 6 weken nadat het besluit bekend is  gemaakt. Soms is de termijnoverschrijding ‘verschoonbaar’. Dat betekent dat het bezwaarschrift te laat is ingediend, maar dat het niet aan de indiener ligt. Dit zal niet snel het geval zijn.
 • Er zijn andere procedurele gebreken in uw bezwaar. U heeft het bezwaarschrift bijvoorbeeld niet ondertekend of u heeft niet aangegeven waarom u het niet eens bent met het besluit.
 • U maakt bezwaar tegen een beslissing van de overheid waartegen geen bezwaar mogelijk is. U kunt alleen bezwaar maken tegen een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Bezwaar tegen andersoortige beslissingen en feitelijke handelingen van de overheid is niet mogelijk.
 • U maakt bezwaar tegen een besluit waarbij algemene regels zijn vastgesteld die niet alleen op u, maar ook op anderen dan u van toepassing zijn. Dat is niet mogelijk.

Heeft u het bezwaar te laat ingediend? Dan krijgt u van VWS een brief met het verzoek om de reden hiervan aan te geven. Soms is de termijnoverschrijding namelijk 'verschoonbaar'. Als er een ander procedureel gebrek aan uw bezwaar kleeft, is dit in veel gevallen te repareren. U zult dan een brief krijgen met het verzoek dit gebrek te herstellen.

Voorbeelden waarbij een bezwaar niet-ontvankelijk is:

 1. Ongeldig excuus voor te late indiening:

2. Andere procedurele gebreken:

 • De gronden van het bezwaar ontbreken.

3. Geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht:

 • Bezwaar tegen waarschuwing
 • Bezwaar tegen inspectierapport IGJ

4. Bezwaar tegen algemene regels:

 • Bezwaar tegen beleidsregels

Ongegrond bezwaarschrift

Een deel van de bezwaren wordt ongegrond verklaard, omdat de aangevoerde bezwaren inhoudelijk niet tot een ander oordeel kunnen leiden. Dit zijn vaak bezwaren die zien op het opleggen van een bestuurlijke boete door een bijvoorbeeld overtreding van de Geneesmiddelenwet. Ook kan het gaan om het innen van een verbeurde dwangsom in het kader van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Of een weigering tot herregistratie in het kader van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

Voorbeelden van aangevoerde bezwaren die meestal geen succes hebben:

Bezwaar tegen hoogte boete

U kunt bezwaar maken tegen de hoogte van de boete. Dat heeft wel pas kans, als er bijzondere en zwaarwegende omstandigheden zijn die maken dat u de boete niet kunt betalen. Die omstandigheden moet u wel met stukken onderbouwen. Anders kan het bezwaar niet slagen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hanteert richtlijnen waarin wordt aangegeven welke financiële omstandigheden 'bijzondere omstandigheden' zijn.