Wat gebeurt er na de indiening van uw bezwaar?

Ontvangstbevestiging en antwoordkaart voor hoorzitting

Nadat u uw bezwaarschrift heeft ingediend, ontvangt u een ontvangstbevestiging en antwoordkaart. Op de antwoordkaart vult u in of u wilt gebruikmaken van een hoorzitting om een toelichting te geven op uw bezwaar. Daarbij kunt u laten weten of u voor een eventuele hoorzitting naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag komt of dat u liever per telefoon uw bezwaarschrift toelicht.

Stuurt u de antwoordkaart niet terug binnen 2 weken na de datum van de ontvangstbevestiging, dan komt er meestal geen hoorzitting.

Behandeling bezwaarschrift

Uw zaak wordt toegewezen aan een jurist die uw zaak gaat behandelen. De behandeling kan plaatsvinden zonder hoorzitting, met een ambtelijke hoorzitting of met een hoorzitting bij de VWS-commissie bezwaarschriften Awb.

Behandeling zonder hoorzitting

U ontvangt een besluit van VWS zonder dat u mondeling toelichting hoeft te geven op uw bezwaarschrift. Dit gebeurt in de volgende gevallen:

  • U heeft aangegeven dat u geen behoefte heeft aan een hoorzitting.
  • U heeft de antwoordkaart niet binnen 2 weken teruggestuurd na de datum van de ontvangstbevestiging.
  • Uw bezwaar is kennelijk niet-ontvankelijk.
  • Uw bezwaar is kennelijk ongegrond.
  • Aan uw bezwaren wordt geheel tegemoet gekomen.

Ambtelijke hoorzitting

In een aantal gevallen kan het nodig zijn dat u een extra toelichting geeft op uw bezwaarschrift voordat de minister of staatssecretaris een besluit kan nemen. U wordt dan uitgenodigd voor een telefonische hoorzitting of een hoorzitting op het ministerie van VWS.

De jurist die uw zaak behandelt, is dan aanwezig. Bij deze hoorzitting kunnen ook de ambtenaren aanwezig zijn die het oorspronkelijke besluit hebben genomen.

U krijgt de gelegenheid om uw bezwaren mondeling toe te lichten. De behandelend jurist stelt u, als het nodig is, vragen hierover. Ook kunt u zelf vragen stellen.

Wilt u niet gehoord worden?

Dan kunt u met de antwoordkaart die u bij de ontvangstbevestiging heeft ontvangen, laten weten dat u geen behoefte heeft aan een hoorzitting. In dat geval neemt VWS de beslissing aan de hand van de schriftelijke stukken.

Bezwaar intrekken

Het kan voorkomen dat het u tijdens de hoorzitting al min of meer duidelijk wordt wat de uitkomst van de bezwaarschriftprocedure is. Als dat voor u voldoende duidelijk is en u bent het ermee eens, dan kunt u uw bezwaarschrift intrekken. Als dat niet zo is, dan ontvangt u een beslissing op uw bezwaar. In deze beslissing wordt de informatie verwerkt die tijdens de hoorzitting naar voren is gekomen.

Hoorzitting bij de VWS-commissie bezwaarschriften Awb

In bijzondere zaken wordt de VWS-commissie bezwaarschriften Awb om advies gevraagd over uw bezwaarschrift. Dit is bijvoorbeeld het geval als:

  • het een kwestie is waarover nog geen vast beleid bestaat;
  • er nog nooit een rechter heeft geoordeeld over zo'n soort zaak;
  • het gaat om zeer complexe internationale regelgeving.

De commissie is onafhankelijk en bestaat uit 3 personen: een voorzitter en 2 leden. De commissie wordt ondersteund door een secretaris. De secretaris is een jurist van VWS en deze onderhoudt het contact met u.

Als advies gevraagd wordt aan de commissie, dan krijgen zowel u als de vertegenwoordiger van VWS de mogelijkheid om een toelichting te geven.

Allereerst geeft de vertegenwoordiger van VWS een schriftelijke reactie op uw bezwaarschrift. Dit wordt ook wel verweerschrift genoemd. Daarna stelt de commissie vragen aan zowel u als de vertegenwoordiger van VWSom alle zaken duidelijk te krijgen. Beide partijen krijgen de gelegenheid om hun standpunten toe te lichten. Na de hoorzitting brengt de commissie een advies uit aan VWS over. de afhandeling van het bezwaarschrift.

Wilt u niet gehoord worden?

Dan kunt u met de antwoordkaart die u bij de ontvangstbevestiging heeft ontvangen, laten weten dat u geen behoefte heeft aan een hoorzitting. In dat geval neemt VWS de beslissing aan de hand van de schriftelijke stukken.

Beslissing

U ontvangt het advies van de commissie samen met de beslissing op uw bezwaarschrift.

Neemt VWS het advies van de commisie over, dan wordt voor de uitleg van het besluit naar dat advies verwezen.

Neemt VWS het advies niet over, dan legt VWS in de beslissing uit waarom van het advies is afgeweken.

Beslistermijn

De normale beslistermijn is 6 weken. Als de externe adviescommissie advies geeft, is de beslistermijn 12 weken.
De beslistermijn kan in beide gevallen worden verlengd met ten hoogste 6 weken.

VWS kan in overleg met u een langere beslistermijn afspreken. Bijvoorbeeld omdat de afspraak voor de hoorzitting niet eerder kan plaatsvinden. Ook als het bezwaarschrift niet compleet is of als er nog aanvullende informatie nodig is, kan de beslistermijn langer zijn.