Wob-verzoek indienen bij het ministerie van VWS

Een ieder mag bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een verzoek indienen om openbaarmaking van informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt de behandeling en het toetsingskader van zulke verzoeken.

Eisen Wob-verzoek

Een Wob-verzoek kent geen vormeisen, maar dient wel te voldoen aan de volgende vier criteria:

  1. in het Wob-verzoek wordt zo precies mogelijk aangegeven waarover informatie wordt gevraagd;
  2. het verzoek moet gaan om informatie die in documenten is vastgelegd;
  3. het verzoek moet gaan om informatie waar het bestuursorgaan over beschikt, en
  4. de informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan of over de voorbereiding en uitvoering ervan.

Als het voor het ministerie niet duidelijk is of een Wob-verzoek aan de criteria voldoet, dan wordt de Wob-verzoeker om een toelichting gevraagd. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de toelichting is ontvangen.

Openbaar voor iedereen

Informatie die met een Wob-besluit openbaar wordt gemaakt, wordt toegankelijk voor iedereen. Daarnaast plaatst het ministerie de geanonimiseerde Wob-besluiten samen met de openbaar gemaakte documenten bij documenten en publicaties.

Centrale behandeling Wob-verzoeken bij VWS

Alle Wob-verzoeken bij het ministerie van VWS worden in behandeling genomen door de Wob-eenheid van de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie. Dit geldt dus ook voor informatie die berust bij het CIBG, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Alle correspondentie over Wob-verzoeken loopt dan ook via de Wob-eenheid van het ministerie.

Wob-verzoeken over bestrijding coronacrisis

VWS hanteert voor Wob-verzoeken over de bestrijding van de coronacrisis een gefaseerde en gerubriceerde aanpak. Dit om de afhandeling van de vele verzoeken zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. 

Waar kunt u een Wob-verzoek indienen?

Voor een voortvarende behandeling van Wob-verzoeken wordt geadviseerd het Wob-verzoek rechtstreeks te richten aan de Wob-eenheid van het ministerie van VWS. De contactgegevens zijn:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. Wob-eenheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken
Postbus 20350
2500 EJ  Den Haag
Fax: 070 340 59 84