Diensten en instellingen

Hieronder volgt een overzicht van de diensten en instellingen die vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) waarborgt de bescherming van proefpersonen betrokken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek, middels toetsing aan de daarvoor gestelde wettelijke bepalingen en met inachtneming van het belang van de voortgang van de medische wetenschap.

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is een zelfstandig college dat beslissingen neemt over het op de markt toelaten van geneesmiddelen. Daarmee bevordert het CBG het goed en veilig gebruik van geneesmiddelen in Nederland.

CIBG

Het agentschap CIBG is een uitvoeringsorganisatie binnen het ministerie van VWS, die op basis van wetgeving of vastgesteld beleid besluiten neemt, gegevens registreert, vergunningen en verloven afgeeft en ondersteuning biedt aan commissies en colleges met een controlerende functie in de gezondheidszorg.

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) is de uitvoeringsorganisatie voor subsidies van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). DUS-I valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van VWS.

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de volksgezondheid, zowel op de manier waarop de zorg georganiseerd is als op de kwaliteit van de geleverde zorg. De Inspectie rapporteert en adviseert hierover aan de overheid en aan de zorginstellingen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is een onderdeel van het Staatstoezicht op de volksgezondheid.

Inspectie jeugdzorg (IJZ)

De Inspectie jeugdzorg houdt toezicht op de kwaliteit van de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming. De inspectie doet voorstellen tot verbetering van de kwaliteit. Deze voorstellen zijn vooral bedoeld voor de instellingen voor jeugdhulpverlening en jeugdbescherming. Het uiteindelijke doel is het fundamentele recht van kinderen en jeugdigen op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling te bevorderen.
De inspectie valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid van de ministers van VWS en Justitie.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Het RIVM doet wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het overheidsbeleid en het toezicht op het gebied van volksgezondheid, milieu en natuur. Het instituut is een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
De opdrachten komen - naast VWS - van: de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, diverse inspecties, de Europese Unie, de Verenigde Naties.

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een wetenschappelijk instituut dat zelfstandig onderzoek doet en op basis hiervan, gevraagd en ongevraagd, adviezen uitbrengt. Aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties.
Een van de vaste taken van het SCP is het vervaardigen van het tweejaarlijkse Sociaal en Cultureel Rapport, de tweejaarlijkse jaarlijkse Sociale staat van Nederland en het vierjaarlijkse Memorandum Quartaire sector. Het SCP is opgericht in 1973.