Meldingenregister ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) registreert voor de uitvoering van haar werkzaamheden vaak persoonsgegevens van burgers. Zo houdt bijvoorbeeld het Donorregister gegevens bij van mensen die zich als orgaandonor hebben aangemeld.

Het ministerie behandelt die gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Zo houdt VWS een meldingenregister bij. Dit register geeft een overzicht van verwerkingen (zoals het opslaan, bewaren of verspreiden) van persoonsgegevens van het ministerie. De minister van VWS heeft een functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. Deze houdt toezicht op de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor de minister van VWS verantwoordelijk is. Dit toezicht betreft ook verwerkingen waarvoor een bewerkersovereenkomst is gesloten. De Regeling Wbp wordt hierop van overeenkomstige toepassing verklaard.

Meldingenregister

Het meldingenregister is openbaar. Elke melding bevat een korte beschrijving van de soorten gegevens die worden verwerkt, waar die gegevens zijn verzameld, wat er met de gegevens wordt gedaan en wie er verantwoordelijk is voor de verwerking. Zo krijgt u belangrijke informatie met het oog op rechten en verplichtingen in het kader van de privacywetgeving.

Overzicht meldingen

In dit overzicht staan alle verwerkingen van persoonsgegevens bij het ministerie van VWS. U kunt zien welke bestanden met persoonsgegevens het ministerie heeft, wat voor soort gegevens worden verzameld en voor welk doel.