Update voorbereidingen ministerie VWS voor no deal Brexit

Eind vorig jaar heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) de Tweede Kamer een overzicht gestuurd van maatregelen ter voorbereiding op een eventuele no deal Brexit. Vandaag heeft hij een voortgangsbrief over de stand van zaken rondom genees- en hulpmiddelen gestuurd. Centraal in de voorbereiding staat het waar mogelijk voorkomen, dan wel zo beperkt mogelijk houden van eventuele beschikbaarheidsproblemen van genees- en hulpmiddelen.

Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) werkt, zoals eerder aan de Kamer gemeld, aan een overzicht van kritische geneesmiddelen waarvoor bij een no deal scenario mogelijk risico’s kunnen ontstaan voor de beschikbaarheid. Een overzicht van circa 2700 producten die een relatie hebben met het VK is teruggebracht tot op dit moment nog ongeveer 50. Daarbij is onder andere gekeken naar alternatieven binnen de EU. Met koepelorganisaties van groothandels en apothekers worden acties voorbereid voor het geval er daadwerkelijk een probleem zou ontstaan met de levering van één van deze middelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om magistrale bereiding in Nederland of import uit een ander land. Uiteindelijk kan ook een ontheffing worden afgegeven waardoor deze middelen ook na een no deal Brexit uit het VK geïmporteerd kunnen blijven worden. Dat een middel op de lijst wordt genoemd, betekent daarom nog niet dat er ook daadwerkelijk een tekort zal ontstaan.

Openbaarmaking van het overzicht kan onwenselijke gevolgen hebben zoals hamsteren en speculatie met prijzen. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. Om het belang van patiënten niet te schaden wordt het overzicht daarom niet gepubliceerd, maar wel besproken met relevante partijen die een rol spelen bij de te nemen voorzorgsmaatregelen. Ook het Europees Geneesmiddelenagentschap publiceert geen overzichten.

Medische hulpmiddelen

Producten met een CE-certificaat uit het VK die voor de Brexit datum al gebruikt werden of in de handel waren gebracht, kunnen gebruikt blijven worden. Maar nieuwe voorraden van deze producten mogen na een no deal Brexit niet meer gebruikt worden. Het blijft daarom cruciaal dat zorginstellingen hun inkoop uit het VK goed in kaart brengen voor met name medische hulpmiddelen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de Brexit Impact Scan. Ook inkooporganisaties, groothandels en leveranciers spelen een belangrijke rol richting fabrikanten om erop aan te dringen dat die hun zaken op orde moeten brengen.

Nederland heeft het initiatief genomen om met de andere EU-lidstaten (EU27) en de Europese Commissie te komen tot een gezamenlijke aanpak op het gebied van medische hulpmiddelen, wanneer de continuïteit van zorg in een specifiek geval in gevaar zou komen.

Op nationaal niveau bestaat de mogelijkheid om een ontheffing te verlenen voor de import en het gebruik van individuele hulpmiddelen waar een tekort is ontstaan. Deze wettelijke mogelijkheid is nadrukkelijk alleen bedoeld voor zeer uitzonderlijke situaties, waarin de continuïteit van zorg in het geding is, en er geen alternatieven voor het medisch hulpmiddel beschikbaar zijn.