Beschermd wonen wordt vanaf 1 januari 2022 taak van elke gemeente

Per 1 januari 2022 wordt gestart met de doordecentralisatie van beschermd wonen. Dat betekent dat niet alleen de 43 centrumgemeenten, maar alle 355 gemeenten zich volledig gaan inzetten voor inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen en daartoe alle regionale samenwerkingsafspraken hebben gemaakt. Vanaf 1 januari 2023 komt er een nieuwe financiële verdeling over gemeenten en een zogeheten woonplaatsbeginsel.  Daarmee wordt geregeld dat gemeenten voortaan verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen voor de eigen inwoners en daartoe ook in staat zijn, omdat ze daarvoor ook de middelen ontvangen.

Dat staat in de voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang, die de staatssecretaris van VWS vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Staatssecretaris Blokhuis is blij met deze stap: "Met deze beweging kunnen we mensen met een psychische kwetsbaarheid in de toekomst beter ondersteunen in hun woonomgeving. Natuurlijk op een beheerste, zorgvuldige manier! En we ondersteunen gemeenten bij deze beweging waar nodig. Dit is ook in lijn met het breed gesteunde advies van de commissie Dannenberg."

Doorpakken

De doordecentralisatie komt voort uit afspraken tussen de VNG en de ministeries van BZK en VWS. Sven de Langen, voorzitter commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs van de VNG: “Gemeenten vinden het belangrijk nu stevig door te pakken op regionale samenwerking. Vanaf 1 januari 2022 zullen de gemeenten in een regio de beslissingen inzake beschermd wonen samen nemen en werken met een gezamenlijke begroting, voor zover dat nog niet het geval was. Het vormt een belangrijke stap in het proces om kwetsbare inwoners beter te kunnen helpen.”

Om psychisch kwetsbare mensen meer volwaardig te laten deelnemen aan de maatschappij kan hulp het beste worden geboden vanuit een thuisomgeving in de eigen wijk. De regio’s voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang bereiden deze beweging voor. Zij maken plannen en uitvoeringsafspraken met betrokken partijen, die voor 1 januari 2022 klaar moeten zijn. Een cruciale opgave voor alle gemeenten is het beschikbaar hebben van voldoende woningen voor deze kwetsbare doelgroep. Een nader in te richten transitieteam zal individuele regio’s daarbij op verzoek ondersteunen.