Actieagenda Beter Aanbesteden afgerond, betrokkenen gezamenlijk verder

De Actieagenda Beter Aanbesteden, met daarin 23 acties voor het verbeteren van aanbesteden in de praktijk, is vandaag afgerond. De agenda werd in 2018 overhandigd aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Betrokken ondernemersorganisaties en overheden kondigen vandaag aan om gezamenlijk aan een vervolgprogramma te gaan werken.

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Unie van Waterschappen (UvW) en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (verantwoordelijk voor inkopen door het Rijk) en EZK (Aanbestedingswet) zien verdere mogelijkheden voor verbetering van de dialoog tussen overheden en ondernemers en het versterken van de inkoopfunctie. Het opzetten van een vervolgprogramma is ook het advies van Karsten Klein, de aanjager Beter Aanbesteden.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “De afgesproken acties zijn uitgevoerd, maar overheden en bedrijfsleven zouden vaker naast elkaar dan tegenover elkaar moeten staan. Ik zie dan ook nog steeds ruimte voor verbetering. Inkopers en ondernemers moeten bijvoorbeeld gemaakte afspraken nog in de praktijk brengen. Alleen zo levert dit extra groeimogelijkheden op voor ondernemers, maakt het MKB meer kans op opdrachten, ontstaat een efficiënte inkooppraktijk bij overheden en dus ook een effectieve besteding van belastinggeld.”

Praktische afspraken tussen inkopers en ondernemers

Voor Beter Aanbesteden is in kaart gebracht hoe partijen effectiever kunnen omgaan met de verplichtingen bij het inkopen van producten of diensten. Dat gaat ook om praktische afspraken, zoals de opdracht aan het bedrijfsleven om het kennisniveau van inkopers op peil te houden via zogenoemde marktdagen.

Betrokken partijen werkten gezamenlijk aan thema’s zoals het tegengaan van het onnodig samenvoegen (’clusteren’) van opdrachten. Ook stelden zij bijvoorbeeld de handreiking tenderkostenvergoeding op, een verduidelijking over het al dan niet toekennen van een vergoeding aan ondernemers voor de kosten die zij maken in een aanbestedingsprocedure.

De meest recent opgeleverde actie is de handreiking betere communicatie bij aanbestedingen met praktische tips voor aanbestedende diensten en ondernemers. Bewustwording over elkaars positie werd onder de aandacht gebracht via workshops waarin inkoopadviseurs en ondernemers van stoel wisselden.

Overheid besteedt voor 73 miljard euro aan

Nederlandse gemeenten spenderen gemiddeld bijna de helft van hun budget aan inkoop van bijvoorbeeld groenonderhoud, openbare verlichting of straatnaamborden. In totaal besteedt de overheid jaarlijks voor 73 miljard euro aan. Als dit op een goede manier gebeurt, levert dit extra groeimogelijkheden op voor ondernemers, een efficiënte inkooppraktijk bij overheden en een effectieve besteding van belastinggeld.

Gesprekken over rechtsbescherming bij aanbesteden

Afgelopen juli maakte staatssecretaris Keijzer daarnaast zes voorgenomen beleidsmaatregelen bekend om ook rechtsbescherming bij aanbesteden te verbeteren. Het ministerie van EZK voert op dit moment gesprekken met ondernemersorganisaties en overheden over de verdere invulling van deze aangekondigde maatregelen.