Maatregelen om stikstofprobleem op te lossen

Het kabinet neemt maatregelen om de hoeveelheid stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden snel te verminderen. Het kabinet breidt de maatregelen de komende maanden verder uit.

Het kabinet neemt de volgende maatregelen:

Maximumsnelheid overdag omlaag naar 100 km/u

Op wegen met een snelheidslimiet van 120 of 130 km/u mogen automobilisten overdag niet harder dan 100 km/u rijden. Tussen 19:00-06:00 uur mogen ze wel 120 of 130 km/u rijden.

Aanpassing veevoer zorgt voor minder ammoniak

Veevoer bevat vaak meer eiwit dan een dier nodig heeft. Daardoor komt er meer ammoniak uit  urine en mest. De ammoniak in urine en mest is een vorm van stikstof. Een aanpassing in het voer vermindert dus de uitstoot van stikstof uit de veehouderij.

Een voorwaarde is dat een aanpassing van het veevoer veilig en goed is voor zowel mens als dier. Het kabinet betrekt de veehouderij bij de uitwerking van de plannen.

Extra geld voor varkenshouderijen die willen stoppen

Varkenshouders die hun varkenshouderij willen stoppen, kunnen gebruikmaken van een subsidieregeling. Voor deze regeling is eerder al €120 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het subsidieplafond is met €60 miljoen verhoogd naar €180 miljoen.

Opkopen van veehouderijen die willen stoppen

Het kabinet stelt €250 miljoen extra beschikbaar voor boeren die willen stoppen met hun veehouderij. Provincies kunnen dit geld inzetten om veehouderijen in de buurt van Natura 2000-gebieden op te kopen.

Extra geld om stallen te verduurzamen

Er komt financiële hulp voor boeren die hun stallen willen verduurzamen. Nieuwe, duurzame technieken verminderen de stikstofuitstoot. Vanaf medio april 2020 kunnen boeren gebruikmaken van een subsidieregeling.

Extern salderen mogelijk voor veehouders

Binnenkort kunnen veehouderijen gebruikmaken van extern salderen. Provincies hebben hierbij de regie, zodat verkoop gericht en gecontroleerd gebeurt.

Coaches en regiobijeenkomsten om boeren te adviseren

Er zijn veel verschillende mogelijkheden om minder stikstof uit te stoten. De Rijksoverheid en provincies stellen coaches aan en organiseren regiobijeenkomsten om boeren persoonlijk te informeren. Deze coaches kunnen boeren ook begeleiden bij hun keuzes.

Geen vergunningsplicht voor beweiden en bemesten

Boeren hoeven geen vergunning aan te vragen voor beweiden en bemesten. Dat heeft het kabinet afgesproken met de provincies. Omdat momenteel voor beweiden en bemesten ook geen vergunning nodig is, verandert er voor boeren niets.

Financiële hulp voor boeren die willen extensiveren of omschakelen naar kringlooplandbouw

Boeren die willen extensiveren of willen omschakelen naar kringlooplandbouw, kunnen in de toekomst gebruikmaken van een omschakelprogramma. Het omschakelprogramma bestaat uit verschillende regelingen en fondsen die agrariërs helpen om de omslag te maken naar een stikstofarme(re) en meer duurzame manier van produceren. 

Het omschakelprogramma is nog in ontwikkeling.

Proefbedrijven testen maatregelen in de praktijk

Proefbedrijven gaan testen of ideeën en maatregelen ook in de praktijk werken. Ze krijgen hierbij begeleiding en worden gemonitord, om de testresultaten vast te leggen.

Het onderzoek start in het voorjaar van 2020.

Prinsjesdag 2020: meer geld voor aanpak stiktofprobleem

Het kabinet wil dat er vanaf 2021 ieder jaar meer geld komt voor de aanpak van het stikstofprobleem. Dit is bekend gemaakt op Prinsjesdag 2020. Tot 2030 is ieder jaar extra geld beschikbaar. Dit loopt op tot € 300 miljoen. Dit geld is voor herstel van de natuur en ontwikkeling van nieuwe natuur. Het gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.