Maatregelen om stikstofprobleem op te lossen

De Rijksoverheid werkt samen met de provincies en sectoren aan een groot pakket maatregelen om de natuur sterker te maken en de hoeveelheid stikstof terug te dringen. 

Maatregelen om stikstof terug te dringen

Het kabinet neemt de volgende maatregelen:

Maximumsnelheid overdag omlaag naar 100 km/u

Op wegen met een snelheidslimiet van 120 of 130 km/u mogen automobilisten overdag niet harder dan 100 km/u rijden. Tussen 19:00-06:00 uur mogen ze wel 120 of 130 km/u rijden.

Aanpassing veevoer zorgt voor minder ammoniak

Veevoer bevat vaak meer eiwit dan een dier nodig heeft. Daardoor komt er meer ammoniak uit  urine en mest. De ammoniak in urine en mest is een vorm van stikstof. Een aanpassing in het voer vermindert dus de uitstoot van stikstof uit de veehouderij. Een voorwaarde is dat een aanpassing van het veevoer veilig en goed is voor zowel mens als dier. De veehouderij werkt aan de uitwerking van een veevoer-plan.

Opkopen van veehouderijen die willen stoppen

Het kabinet stelt €250 miljoen extra beschikbaar voor boeren die willen stoppen met hun veehouderij. Provincies kunnen dit geld inzetten om veehouderijen in de buurt van Natura 2000-gebieden op te kopen.

Extra geld om stallen te verduurzamen

Er komt financiële hulp voor boeren die hun stallen willen verduurzamen. Nieuwe, duurzame technieken verminderen de stikstofuitstoot. 

Extern salderen mogelijk voor veehouders

Binnenkort kunnen veehouderijen gebruikmaken van extern salderen. Provincies hebben hierbij de regie, zodat verkoop gericht en gecontroleerd gebeurt.

Coaches en regiobijeenkomsten om boeren te adviseren

Er zijn veel verschillende mogelijkheden om minder stikstof uit te stoten. De Rijksoverheid en provincies stellen coaches aan en organiseren regiobijeenkomsten om boeren persoonlijk te informeren. Deze coaches kunnen boeren ook begeleiden bij hun keuzes.

Geen vergunningsplicht voor beweiden en bemesten

Boeren hoeven geen vergunning aan te vragen voor beweiden en bemesten. Dat heeft het kabinet afgesproken met de provincies. Omdat momenteel voor beweiden en bemesten ook geen vergunning nodig is, verandert er voor boeren niets.

Financiële hulp voor boeren die willen extensiveren of omschakelen naar kringlooplandbouw

Boeren die willen extensiveren of willen omschakelen naar kringlooplandbouw, kunnen in de toekomst gebruikmaken van een omschakelprogramma. Het omschakelprogramma bestaat uit verschillende regelingen en fondsen die agrariërs helpen om de omslag te maken naar een stikstofarme(re) en meer duurzame manier van produceren. 

Proefbedrijven testen maatregelen in de praktijk

Proefbedrijven gaan testen of ideeën en maatregelen ook in de praktijk werken. Ze krijgen hierbij begeleiding en worden gemonitord, om de testresultaten vast te leggen.

Kabinet Rutte IV: doelen stikstofreductie versnellen naar 2030

Het kabinet wil de natuur beschermen, het verlies van biodiversiteit herstellen en perspectief bieden aan de agrarische sector. Een Nationaal Programma Landelijk Gebied met een transitiefonds moet de uitdagingen in de landbouw en natuur aanpakken. Ook wil het kabinet de doelen in de wet stikstofreductie en natuurverbetering versnellen van 2035 naar 2030. Het kabinet werkt deze plannen uit het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ nog verder uit.