Nieuwe aanpak vervuilende stoffen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) blijft zich samen met alle betrokken partijen inzetten om de hoeveelheid stikstof in Natura 2000-gebieden te verminderen. Hierbij is het de uitdaging een balans te vinden tussen natuurkwaliteit, ruimtelijke en economische ontwikkeling en administratieve lasten. Daarnaast verkent de overheid of de uitstoot (emissies) van schadelijke stoffen met één samenhangende aanpak kan worden teruggedrongen. Stikstofemissies zijn hier onderdeel van.

LNV ontwikkelt het nieuwe beleid samen met andere Rijkspartners, medeoverheden en maatschappelijke organisaties.

Adviescollege stikstofproblematiek

Het Adviescollege Stikstof adviseert over de oplossingen voor de kortere en de langere termijn. Het adviescollege bestaat uit onafhankelijke, externe deskundigheid met verschillende achtergronden: juridisch, ecologisch, economisch en bestuurlijk. Dhr. J.W. Remkes is voorzitter van het adviescollege. Het adviescollege is begonnen met een korte termijnadvies en zal hiermee in september naar buiten treden. 

Oplossing korte termijn

Voor de kortere termijn geeft het college advies over:

  • toestemmingsverlening voor activiteiten waardoor stikstof terechtkomt in Natura 2000-gebieden;
  • ontwikkelen afwegingskader voor toestemming en legalisering voor activiteiten die onder het PAS vrij waren gesteld van de vergunningplicht.

Oplossing lange termijn

Voor de langere termijn geeft het college advies over een nieuwe aanpak van de stikstofproblematiek.  

Ook verkent het adviescollege of een samenhangende aanpak tegen schadelijke emissies gunstig is. Of dat dit juist het oplossen van de stikstofproblematiek vertraagt. De overheid vindt het belangrijk dat de nieuwe aanpak ruimte biedt voor innovatieve ontwikkelingen, ook als deze zich in de praktijk nog niet geheel hebben bewezen.

Contact met het adviescollege

Voor vragen, ideeën of suggesties voor het adviescollege kunt u contact opnemen via adviescollegestikstofproblematiek@lysiasadvies.nl.

Helpdesk Stikstof

Heeft u een vraag over stikstof? Of over het aanvragen van een vergunning? Dan kunt u terecht bij de Helpdesk Stikstof van BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van de twaalf provincies. De helpdesk is het eerste aanspreekpunt voor burgers, agrariërs en ondernemers.