Toestemmingverlening zonder PAS

Wilt u een activiteit ondernemen waarbij mogelijk stikstof terechtkomt in een Natura 2000-gebied? Zoals het uitbreiden van een veehouderij, de nieuwbouw van woningen of industriële activiteit? Dan kunt u geen natuurvergunning meer aanvragen via het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt aan nieuwe beleidskaders zodat vergunningverlening weer kan worden hervat. Deze nieuwe beleidskaders worden in het najaar van 2019 gepresenteerd.

Nieuw rekenmodel

Op 16 september 2019 is een nieuwe versie van AERIUS Calculator beschikbaar gekomen. Hiermee berekent u de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden. Een aantal specifieke omstandigheden vallen nog buiten het toepassingsbereik van deze versie van AERIUS Calculator. De volgende versie van AERIUS Calculator wordt uiterlijk in januari 2020 verwacht.

Intern salderen

Intern salderen betekent dat u het voorgenomen project zo aanpast, dat de stikstofuitstoot vermindert of gelijk blijft. Een voorbeeld: u heeft één stal en wilt op de bedrijfslocatie uitbreiden naar twee stallen. Samen produceren de stallen meer stikstof dan voorheen. Neemt u in de bestaande stal maatregelen waardoor de hoeveelheid stikstofdepositie van beide stallen samen op geen enkele locatie in een Natura 2000-gebied toeneemt, dan kunt u een vergunning krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door een andere filter te installeren, dat meer ammoniak uit de lucht haalt.

Extern salderen

Door extern salderen blijft de stikstofdepositie (stikstofneerslag) in een bepaald gebied gelijk of neemt af. Door extern salderen wordt de toename van stikstofdepositie  in een bepaald gebied door een activiteit weggenomen doordat een andere activiteit wordt gestopt. Een voorbeeld: u wilt een bedrijf starten, wijzigen of uitbreiden waardoor meer stikstofdepositie ontstaat. Een ander bedrijf in de buurt stopt. U kunt onder strikte voorwaarden de ruimte die daardoor  is vrijgekomen om stikstof uit te stoten overnemen en gebruiken voor oprichting van een nieuw bedrijf of uitbreiding van uw bestaande bedrijf.

Ecologische onderbouwing

U kunt een natuurvergunning krijgen wanneer u aantoont dat de extra stikstofdepositie die uw project veroorzaakt de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet aantast. Dit heet een ecologische onderbouwing.

ADC-toets

Kan niet worden uitgesloten  dat uw activiteit het Natura 2000-gebied kan aantasten, ook als u maatregelen treft om dit zoveel mogelijk te voorkomen? Mogelijk kan uw project toch toestemming krijgen via een ADC-toets.

U moet dan aantonen dat:

  • (A) er geen alternatieven met minder schadelijke effecten in Natura 2000-gebied zijn;
  • (D) uw activiteit een dwingende reden dient van groot openbaar belang;
  • (C) de schade aan de natuur gecompenseerd wordt.

Dwingende redenen van groot openbaar belang zijn onder meer:

  • menselijke gezondheid;
  • openbare veiligheid;
  • of voor het milieu belangrijke gunstige effecten.

Alleen na advies van de Europese Commissie kunnen ook andere argumenten worden aangevoerd. Dwingende redenen van sociaaleconomische aard (zoals werkgelegenheid, economische ontwikkeling, bereikbaarheid) moeten dus met de Europese Commissie worden afgestemd.

Woningbouw

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in overleg met betrokken stakeholders en een gespecialiseerd (advocaten)kantoor een factsheet Woningbouwplannen opgesteld dat voorlopig snel inzicht geeft in de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State op woningbouwontwikkelingen.

Helpdesk Stikstof

Heeft u een vraag over stikstof? Of over het aanvragen van een vergunning? Dan kunt u terecht bij de Helpdesk Stikstof van BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van de twaalf provincies. De helpdesk is het eerste aanspreekpunt voor burgers, agrariërs en ondernemers.