Financiële steun voor getroffen inwoners en ondernemers in Limburg en Noord-Brabant

Het kabinet staat gedupeerden bij die zijn getroffen door de overstromingen in Limburg en Noord-Brabant. Zij kunnen gebruik maken van verschillende financiële regelingen voor een tegemoetkoming in hun schade.

Regeling tegemoetkoming waterschade Limburg en het onbedijkte gebied langs de Maas in Noord-Brabant in juli 2021 (Wts-regeling)

Voor een tegemoetkoming via deze Wts-regeling kunnen in aanmerking komen:

  • particulieren;
  • ondernemers;
  • overheden;
  • kerkgenootschappen;
  • verenigingen;
  • stichtingen.

Niet alle schade valt onder deze regeling. De Wts-regeling dekt alleen onverzekerbare schade en schade die niet verhaalbaar of niet vermijdbaar is. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de Wts-regeling uit. Tot uiterlijk 16 december 2021 kon via de website van de RVO schade worden gemeld.

Sommige aanvragen voor een tegemoetkoming in de schade door particulieren via de Wts-regeling zijn per vergissing ongelijk behandeld. Dit kwam omdat het begrip ‘inboedel’ in de Wts-regeling bij een deel van de schademeldingen ruimer werd toegepast. In een herstelactie medio 2022 is de schade op eenzelfde manier vastgesteld en zijn gelijke gevallen alsnog gelijk behandeld.

Beleidsregel coulance wateroverlast in juli 2021

Op 15 maart 2022 is de beleidsregel coulance wateroverlast in juli 2021. Op basis van deze beleidsregel kan voor schade als gevolg van wateroverlast, die in principe redelijkerwijs verzekerbaar was, toch een tegemoetkoming worden verstrekt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft op grond van deze beleidsregel een groot aantal schadegevallen afgehandeld.

Bijdrage voor rampbestrijding en verlening van bijstand op grond van artikel 55 van de Wet veiligheidsregio’s

Colleges van B&W en veiligheidsregio’s konden tot een jaar na de ramp bij de minister van Justitie en Veiligheid een bijdrage aanvragen in respectievelijk de kosten van de rampenbestrijding en de geleverde bijstand. Deze bijdrage vergoedt (een deel van) de gemaakte kosten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) handelt de aanvragen af.

Beleidsregel Tegemoetkoming Teeltplanschade in de uiterwaarden Maas (TTU)

Landbouwers in de uiterwaarden van de bedijkte Maas konden tot en met 31 maart 2022 een schademelding doen op grond van de Beleidsregel Tegemoetkoming Teeltplanschade uiterwaarden Maas (TTU) van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. De TTU geeft een eenmalige tegemoetkoming voor teeltplanschade.

Tegemoetkoming omzetschade na waterschade Limburg en Noord-Brabant (TOWL)

Vanaf 24 oktober tot en met 5 december 2022  kunnen bedrijven op basis van  de Tegemoetkoming omzetschade na waterschade Limburg en Noord-Brabant (TOWL) subsidie aanvragen.

Zie voor meer informatie over de voorwaarden:

RVO: Tegemoetkoming omzetschade na waterschade Limburg en Noord-Brabant (TOWL)

Provincie Limburg: Subsidie omzetderving door overstromingen water juli 2021 (TOWL)

Subsidie aanvragen bij RVO

Mijn aanvraag voor de Tegemoetkoming omzetschade na waterschade Limburg en Noord-Brabant (TOWL)

Voor het indienen van een aanvraag is eHerkenning niveau 3 nodig.