Vragen en antwoorden over de Wet tegemoetkoming Schade bij rampen

Vanwege de overstromingen in Limburg en Noord-Brabant zet het kabinet de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in. Lees hieronder vragen en antwoorden over de Wts. 

Wat is de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts)?

De extreme wateroverlast in Limburg is door het kabinet tot ramp verklaard. Daarom zet het kabinet de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in. De Wts is een vangnet voor schade die niet verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is. Voor zaken die nog maar sinds kort verzekerbaar zijn is het kabinet nu ruimhartig. Bij rampen in de toekomst wordt men geacht dergelijke schade verzekerd te hebben en zal dit niet onder de Wts vallen.

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet iemand schade hebben geleden in het vastgestelde gebied. Het schadegebied (zie kaart) bestaat uit delen die zijn getroffen door overstroming, afstromend water door extreme regenval of een combinatie van beide. 

Wie kan een beroep doen op de Wts?

De volgende doelgroepen kunnen een beroep doen op de Wts:

 • particulieren;
 • bedrijven;
 • overheden;
 • kerkgenootschappen;
 • verenigingen;
 • stichtingen.

Wanneer is schade niet verzekerbaar?

Particulieren, verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen 

Voor particulieren, verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen is een groot deel van de schade redelijkerwijs verzekerbaar. Dit geldt voor schade door regenval en door overstroming van beken en rivieren. Maar schade door overstroming van de Maas is voor particulieren niet redelijkerwijs verzekerbaar. Zij kunnen hiervoor dus een beroep doen op de Wts, als aan de voorwaarden in de Wts en de daarop gebaseerde regelgeving is voldaan. 

Ondernemers

Voor ondernemers is er een verschil in verzekerbaarheid in schade door afstromend water en door overstroming. 

Schade door afstromend water

Schade door afstromend water komt vooral voor bij teeltplanschade, bij ondernemers uit de landbouwsector. Deze schade is voor hen niet redelijkerwijs verzekerbaar. Daarom kunnen zij hiervoor een beroep doen op de Wts. 

Dat geldt ook voor schade door overstroming van de Maas.

Schade door overstroming

Voor schade door overstroming van beken en zijrivieren (zoals de Geul en de Gulp) bestaan zakelijke verzekeringen. Dit is zo sinds de neerslagclausule (2000) uitkwam. Deze verzekeringen dekken schade door directe en indirecte neerslag. Niet elke zakelijke polis biedt dit aan. En de voorwaarden kunnen verschillen. Sinds kort zijn er ook verzekeringen die alle vormen van overstroming dekken van beken en zijrivieren, behalve als de overstroming het gevolg is van het geheel of gedeeltelijk bezwijken van primaire keringen. 

Het kabinet vindt dat ondernemers nog te weinig wisten van het risico en de verzekeringsmogelijkheden. Daarom kunnen de ondernemers die zich hierdoor niet hebben verzekerd, hiervoor eenmalig een beroep doen op de Wts. Bij toekomstige overstromingen van beken en zijrivieren geldt dit niet meer. Dan hebben alle ondernemers de verantwoordelijkheid om zich hiervoor te verzekeren. 

Overheden 

Voor overheden is de schade aan bijvoorbeeld infrastructuur door overstroming niet altijd te verzekeren. Ook hierin kan de Wts een tegemoetkoming bieden. 

Voor welke tegemoetkoming komen particulieren in aanmerking?

Heeft u onverzekerbare, onvermijdbare en niet verhaalbare schade? Dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming van: 

 • 90% van de schade aan de woning; 
 • 90% van het schadebedrag van ten hoogste € 36.000 aan de inboedel;
 • evacuatiekosten (minimaal € 304 en maximaal € 597);
 • 65 % van de kosten om op te ruimen of om ergere schade te voorkomen (bereddings- en opruimingskosten).

Het kabinet heeft besloten bij schrijnende gevallen ook welwillend te willen kijken naar een tegemoetkoming bij de schade aan een voertuig dat vanuit economisch oogpunt redelijkerwijs niet voor Allrisk of Casco verzekering in aanmerking komt. 

Voor welke tegemoetkoming komen bedrijven in aanmerking?

Bij onverzekerbare, onvermijdbare en niet verhaalbare schade komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming bij: 

 • schade aan vaste en vlottende activa;
 • teeltplanschade;
 • schade aan vee; 
 • opstartkosten;
 • 65 % van de kosten om op te ruimen of om ergere schade te voorkomen (bereddings- en opruimingskosten) 
 • evacuatiekosten van 100% (minimale vergoeding van € 901, ook als kosten lager zijn).

Bedrijven betalen maximaal € 6.014 aan eigen risico. Schade boven het bedrag van € 17.183 wordt volledig vergoed, op het maximale eigen risico na. Voor schade onder dit bedrag geldt een tegemoetkoming van 65%.

Voor welke tegemoetkoming komen kerkgenootschappen, verenigingen en stichtingen in aanmerking?

Bij onverzekerbare, onvermijdbare en niet verhaalbare schade komen zij in aanmerking voor een tegemoetkoming van: 

 • 90% van de schade aan gebouwen;
 • 90% van het schadebedrag van ten hoogste € 36.000 aan de inboedel;
 • 65% van de kosten om op te ruimen of om ergere schade te voorkomen (bereddings- en opruimingskosten);
 • evacuatiekosten (minimaal € 304 en maximaal € 597).

Voor welke tegemoetkoming komen overheden in aanmerking?

Bij onverzekerbare, onvermijdbare en niet verhaalbare schade komen zij in aanmerking voor een tegemoetkoming van: 

 • 58,5% van de schade aan openbare infrastructuur;
 • 58,5% van de schade aan vlottende en vaste activa;
 • 65% van de kosten om op te ruimen of om ergere schade te voorkomen (bereddings- en opruimingskosten);
 • evacuatiekosten van 100% (minimale vergoeding van € 901, ook als kosten lager zijn).

Wie voert de Wts uit?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de Wts uit. Na ontvangst van uw schademelding geeft RVO een onafhankelijke schade-expert de opdracht uw schade te taxeren. De RVO zet voor de taxatie schade-experts in die zijn ingeschreven bij het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). 

Wat is het schadegebied?

Op deze kaart staat het schadegebied. Bij het opstellen van de kaart van het schadegebied is uitgegaan van beschikbare informatie van organisaties, zoals Rijkswaterstaat, het KNMI, de provincie Limburg, de betrokken veiligheidsregio’s en de waterschappen Limburg en Aa en Maas.

Hoe lang duurt het voordat ik een tegemoetkoming ontvang?

Zo spoedig mogelijk nadat de Wts-regeling in werking treedt, voert de schade-expert de eerste taxaties uit. Bij het plannen van de taxaties worden criteria ontwikkeld voor de gebieden die als eerste voor taxatie in aanmerking komen. In ieder geval wordt hierbij gedacht aan Valkenburg. Na ontvangst van de aanvraag geldt wettelijk een maximale beslistermijn van 13 weken. RVO streeft ernaar om binnen 4 tot 6 weken de tegemoetkoming te betalen. 

Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming bij schade aan de uiterwaarden door wateroverlast?

De Wts sluit een tegemoetkoming bij schade in de uiterwaarden uit. Toch heeft het kabinet besloten welwillend te kijken naar een andere tegemoetkoming bij schade in buitendijkse gebieden, buiten de Wts om. Dit geldt alleen voor specifieke gevallen in Limburg die in de knel dreigen te komen. 

Mijn personenauto is total loss verklaard door de overstroming. Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming in de schade?

U kunt een tegemoetkoming in de schade aanvragen. Maar voor die financiële steun geldt een aantal voorwaarden:

 • De schade aan uw auto is het gevolg van de overstroming. Daardoor verklaarde een deskundige uw auto total loss.
 • U heeft uw auto WA of WA+ verzekerd.
 • In het geval van een WA verzekerde auto heeft u een kopie van de verzekeringspolis.
 • U heeft een vrijwaringsbewijs. Of een ander document dat bewijst dat uw auto total loss is.
 • In het geval van een WA+ verzekerde auto heeft u een verklaring dat uw verzekering de schade niet betaalt.

De tegemoetkoming bedraagt € 2.700. Dit bedrag is gebaseerd op advies van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Lees meer over de regeling Wts juli 2021.

Meer vragen en antoorden

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staan meer vragen en antwoorden over de Wts.