Welke arboregels gelden voor mij als thuiswerker of telewerker?

Als thuiswerker of telewerker valt u onder de Arbeidsomstandighedenwet. Voor thuiswerken en telewerken gelden soepeler arboregels dan voor de werkplek in het bedrijf van uw werkgever.

Werkgever moet informeren en afspraken maken

Uw werkgever moet de risico's van uw werk met u bespreken. Hij moet u ook vertellen hoe u deze risico's kunt vermijden. Maak hierover goede afspraken met uw werkgever. Thuiswerk en telewerk moet ook een onderdeel zijn van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
Uw werkgever maakt daarnaast duidelijke, schriftelijke afspraken met u over onderhoud, reparaties en vervanging van apparatuur die u nodig heeft. Maar ook over pauzes, afwisseling met ander werk en vergoedingen.

Thuiswerken met gevaarlijke stoffen

U mag alleen thuiswerken met gevaarlijke stoffen als u zich thuis goed kunt beschermen. U kunt bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken, zoals handschoenen en een veiligheidsbril. Gevaarlijke stoffen zijn bijvoorbeeld lijm, oplosmiddelen, poets- en ontvettingsmiddelen, soldeertin of verf.
Is er meer nodig dan een veiligheidsbril of handschoenen, dan mag u thuis niet met de stof werken. Bij thuiswerk is het namelijk onmogelijk om dezelfde veiligheidsmaatregelen te treffen als in bedrijven. Dit betekent dat een groot aantal stoffen verboden is voor thuiswerkers. Werkt u met brandgevaarlijke stoffen, dan moet uw werkgever zorgen voor een brandblusmiddel. Hij moet u altijd vertellen hoe u zo veilig mogelijk kunt werken. 

Thuiswerk met machines

Gebruikt u machines of werktuigen bij uw thuiswerk? Dan moet u daar veilig en verantwoord mee om kunnen gaan. Uw werkgever is verantwoordelijk voor goede voorlichting en instructie.

Goede werkplek thuis

U heeft een goede werkplek nodig om uw werk veilig en gezond te kunnen doen. Een goede werkplek bestaat minimaal uit een goede stoel, een goede tafel en de juiste verlichting. Als u deze zaken zelf niet heeft, moet uw werkgever ervoor zorgen. Werkt u thuis met beeldschermen en computers? Dan gelden thuis dezelfde eisen voor de inrichting van de werkplek als op kantoor.

Huisbezoek thuiswerkers en telewerkers

Uw werkgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit van uw werkplek thuis. Uw werkgever kan u daarom vragen of hij uw thuiswerkplek mag (laten) onderzoeken. U hoeft hem in principe niet in uw huis toe te laten. Doet u dit wel, maak daar dan goede afspraken over. De Inspectie SZW (vroeger de Arbeidsinspectie) kan ook op bezoek komen om uw arbeidsomstandigheden te controleren.

Arboregels voor telewerken

Er gelden minder arboregels voor telewerken dan voor regulier werk in het bedrijf van uw werkgever. Uw werkgever is bijvoorbeeld niet meer verplicht voor een goede bureaustoel te zorgen, als u buiten het bedrijf werkt. U moet uw werkgever wel laten weten waar u wilt werken. Hij moet daarmee akkoord gaan en u de risico’s van die werkplek uitleggen.

Overleg met uw werkgever en maak goede afspraken, als u gaat telewerken. In de handreiking 'Het Nieuwe Werken' staan hiervoor verschillende suggesties. Telewerken wordt ook wel Het Nieuwe Werken, HNW of plaatsonafhankelijk werken genoemd.

Zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers)

Bent u ZZP'er (zelfstandige zonder personeel) en heeft u geen dienstbetrekking? Dan gelden ook voor u en uw opdrachtgever de rechten en plichten uit het Arbeidsomstandighedenbesluit.