Aanpassing ketenbepaling

De ketenbepaling regelt wanneer elkaar opvolgende tijdelijke contracten overgaan in een vast contract.

Na 3 tijdelijke contracten of 2 jaar: vast contract

Sinds 1 juli 2015 ontstaat een vast contract als werkgever en werknemer:

 • meer dan 3 elkaar opvolgende tijdelijke contracten afsluiten;
 • langer dan 2 jaar gebruik maken van elkaar opvolgende tijdelijke contracten. 

Berekenen opvolgende contracten

Er is sprake van opvolgende tijdelijke contracten als deze contracten elkaar met een tussenperiode van 6 maanden of minder opvolgen.

De ketenbepaling geldt niet:

 • als het gaat om een arbeidsovereenkomst van een leerling in het kader van een beroepsbegeleidende leerweg (bbl-opleiding).
 • als het gaat om een arbeidsovereenkomst van een werknemer die jonger is dan 18 jaar. En de jongere maximaal 12 uur per week werkt.

Afwijken ketenbepaling in cao

Er zijn beperkte mogelijkheden om bij cao af te wijken van de ketenbepaling. Een cao mag in de volgende gevallen afwijken van de ketenbepaling:

 • Uitzendovereenkomst
  In de cao kan worden geregeld dat het aantal van 3 contracten kan worden verhoogd naar maximaal 6. En de periode van 2 jaar kan worden verlengd tot ten hoogste 4 jaar.
 • Aard bedrijfsvoering
  Soms is een extra tijdelijk contract of het langer kunnen aangaan van tijdelijke contracten nodig door de aard van de bedrijfsvoering. In dat geval kan in de cao worden bepaald dat maximaal 6 (in plaats van 3) tijdelijke contracten kunnen worden aangegaan. En maximaal voor een periode van 4 (in plaats van 2) jaar van tijdelijke contracten gebruik kan worden gemaakt.
 • Ketenbepaling buiten toepassing
  Sommige sectoren, zoals het profvoetbal, werken alleen met tijdelijke contracten. Daarom is het mogelijk dat bij cao de ketenbepaling buiten toepassing wordt verklaard. Dit geldt voor functies in een bedrijfstak waar alleen met tijdelijke contracten wordt gewerkt. Deze functies moeten wel bij ministeriële regeling zijn aangewezen. 
  Ook invallers in het basisonderwijs vallen ook onder deze uitzondering.
  Basisscholen kunnen in de winter een invalleerkracht inschakelen als vervanging van een zieke leraar. Dit heeft geen gevolgen voor de ketenbepaling. Dit kan in de maanden januari, februari en maart. De vervanging mag 14 dagen aaneengesloten duren. De regeling geldt sinds 1 januari 2017 en geldt ook in 2018. Deze afwijking van de ketenbepaling is mogelijk als de cao voor het primair onderwijs (basisonderwijs) van toepassing is.  U leest hierover meer in de Kamerbrief van 22 december 2016.
  Voor overige uitzonderingen raadpleegt u de Regeling ketenbepaling bijzondere functies.
 • Bestuursfuncties
  Gaat het om een bestuursfunctie bij een bedrijf of organisatie? Dan kan in een schriftelijke overeenkomst (waaronder een cao) van de termijn van 2 jaar worden afgeweken.
 • Opleiding
  Is de arbeidsovereenkomst vooral gesloten om een werknemer op te leiden? Dan kan bij cao de ketenbepaling geheel of gedeeltelijk niet van toepassing worden verklaard.
 • Seizoensarbeid
  Is er sprake van seizoensarbeid? Dan kan bij cao de tussenperiode worden verkort tot 3 maanden. Dit geldt voor functies die door natuurlijke of klimatologische omstandigheden gedurende ten hoogste 9 maanden kunnen worden uitgeoefend.