Scenario verkenning e-depots

Onderzoeksbureau PBLQ heeft in opdracht van het ministerie van OCW onderzocht welke vormen van samenwerking mogelijk zijn voor voorzieningen voor digitaal archiveren. In de eindrapportage worden 6 mogelijke scenario’s gepresenteerd. De scenario’s helpen het ministerie, het Nationaal Archief en de Regionaal Historische Centra om te bepalen op welke manier zij in de toekomst willen en kunnen samenwerken.