Afspraak over tegemoetkoming plankosten niet-gerealiseerde opvanglocaties

Gemeenten kunnen een tegemoetkoming krijgen als ze planvormingskosten hebben gemaakt voor nieuwe asielopvanglocaties die uiteindelijk niet zijn doorgegaan. Dit staat in de 'Afspraak tegemoetkoming plankosten niet-gerealiseerde opvanglocaties' die het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn overeengekomen.

Veel gemeenten zijn naar aanleiding van de noodzaak voor meer opvanglocaties in 2015 begonnen met het voorbereiden van opvangcentra. Toen de instroom van asielzoekers in de loop van 2016 sterk afnam, moesten ruim 100 plannen hiervoor worden geannuleerd. De betrokken gemeenten hadden echter al wel, vaak uit eigen middelen, geld uitgegeven aan de plannen. Met deze afspraak wordt een tegemoetkoming mogelijk gemaakt in de reële aantoonbare (meer)kosten die deze gemeenten gemaakt hebben. De afspraak geldt dus alleen voor gemeenten die in overleg met het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) bezig waren met concrete planvorming voor een opvanglocatie en waarbij de planvorming vervolgens gestopt werd.

Onder de afspraak vallen:

  • de kosten die gemaakt zijn voor informatieavonden en andere (communicatie)activiteiten die te maken met het creëren van draagvlak voor de komst van een opvanglocatie;
  • de kosten voor onderzoek naar de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de vestiging van een opvanglocatie, zoals grondstudies etc.;
  • de kosten voor de inzet van personeel bij de lokale voorbereiding van een dergelijk project.

Voor de categorieën draagvlak en onderzoek worden alle kosten vergoed die aangetoond kunnen worden met facturen. Voor de categorie personele kosten wordt tweederde van de kosten vergoed.

Het betreft een eenmalige afspraak die de planvormingskosten van gemeenten tijdens de uitzonderlijke situatie van de verhoogde instroom in één keer tegemoet moet komen. Het COA zorgt voor de uitvoering van de gemaakte afspraken en de uitkering van de vergoedingen.