Mogen asielzoekers stage lopen?

Asielzoekers mogen in principe pas nadat zij 6 maanden in procedure zitten stage lopen. 

Voorwaarden stage asielzoeker

Voorwaarden die gelden voor de stage of werkervaringsplaats van een asielzoeker zijn:

 • een stageplan;
 • begeleiding en evaluatie.

Verder is van belang dat er daadwerkelijk stagewerkzaamheden worden verricht. En de stage niet wordt ingezet ter vervanging van werkzaamheden die gewoonlijk door een werknemer worden verricht. Als de stageactiviteiten zich onvoldoende onderscheiden van reguliere werkzaamheden, moet men het wettelijk minimumloon betalen.

Stage beroepsopleiding

Voor asielzoekers hoeft een werkgever geen tewerkstellingsvergunning (twv) aan te vragen als zij tewerk worden gesteld:

 • in het kader van een beroepsopleiding op grond van beroepspraktijkvormingsovereenkomst;
 • in het kader van HBO/WO-opleiding op grond van een stageovereenkomst.

Stage jonge vreemdelingen

Laat een werkgever een jonge vreemdeling (ook zonder verblijfsdocumenten) een stage doen? Dan is er ook een vrijstelling van de twv-plicht voor de werkgever. Het gaat hier om een verplichte stage binnen hun opleiding. De voorwaarden hiervoor zijn:

 • dat de stage nodig is voor de opleiding;
 • dat de leerling voor zijn of haar 18e verjaardag aan de opleiding is begonnen;
 • dat de stage onbetaald is (reiskostenvergoeding uitgezonderd).

De opleidingen waarvoor dit geldt, staan in artikel 1f van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen. Het gaat daarbij onder meer om:

 • de beroepsopleidende leerweg (BOL) van het mbo;
 • het praktijkonderwijs;
 • de leer-werktrajecten en de entreeopleiding op het vmbo en de uitstroomprofielen arbeidsmarkt;
 • vervolgonderwijs van het voortgezet speciaal onderwijs.