Mag ik mijn kind buiten de schoolvakantie meenemen op vakantie?

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. Kunt u geen vrij krijgen op uw werk tijdens de schoolvakantie? Dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. 

Vrij buiten de schoolvakanties

Soms kunt u geen vrij krijgen van uw werk tijdens de schoolvakanties. Bijvoorbeeld omdat u seizoensgebonden werk doet. Of omdat u dan piekdrukte heeft op uw werk. In dat geval kunt u een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties: beroep op vrijstelling. 

Toestemming voor schoolverlof aanvragen

U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat doen.

De directeur kan u om een werkgeversverklaring of een ‘eigen verklaring zelfstandige’ vragen. Daarin staat dat u niet op een ander moment op vakantie kunt gaan.

De schooldirecteur beslist of uw kind vrij krijgt van school. Als het om langer dan 10 dagen gaat, beslist de leerplichtambtenaar.

Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties

Uw kind kan alleen vrij krijgen als:

  • U kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
  • Het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
  • Het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen.

Vrij voor bijzondere omstandigheden

U kunt ook vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Ook dit mag alleen als het schoolhoofd hier vooraf toestemming voor geeft. 

Bezwaar maken tegen beslissing schooldirecteur

Bent u het niet eens met de beslissing van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen.