Welke ondersteuning kunnen leraren krijgen voor passend onderwijs?

Leraren in het passend onderwijs kunnen hulp krijgen van hun collega’s uit het (voortgezet) speciaal onderwijs, interne begeleiders, zorgcoördinatoren of jeugdhulpverleners.

Passend onderwijs en schoolresultaten

Als scholen goed passend onderwijs geven, mag dat geen negatieve gevolgen hebben in de beoordeling van de leerresultaten. De Onderwijsinspectie houdt hier bij zijn beoordeling rekening mee. Maar scholen moeten wel de scores van hun leerlingen altijd kunnen verantwoorden.

Taken overdragen of tijd anders besteden

De schoolleider en het schoolteam bepalen zelf welke accenten zij leggen in het onderwijs. Voor extra taken kan het team hulp inroepen van ouders of anderen. Bijvoorbeeld voor de organisatie van feestelijke bijeenkomsten, een excursie of een schoolreisje. Ook kunnen onderwijsassistenten of vakleerkrachten sommige taken overnemen van de groepsleerkracht.

In de handreiking Ruimte in Regels staan aanwijzingen hoe scholen de organisatie anders kunnen inrichten. Bijvoorbeeld bij:

  • verminderen van administratieve taken;
  • opstellen van verantwoordingsdocumenten.